Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 24. sjednice Županijske skupštine

  • 14. prosinca 2015.
  • Ostalo

24. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

21. prosinca 2015. god. (PONEDJELJAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VUKOVARU, Županijska 9

- Usvajanje zapisnika sa 21. i 22. sjednice

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.


2. a) Prijedlog Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god. sa projekcijom za 2017. i 2018. god.

    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

   IZVJESTITELJICA po točkama 1 i 2: - Sandra Adžaga, pročelnica Upravnog odjela za financije

3. Izbor drugog potpredsjednika Županijske skupštine

   IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

4. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste za 2016. god. i projekcija za 2017. i 2018. god.

     b) Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. god.


5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

    IZVJESTITELJ po točkama 4 i 5: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

6. Program rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

    IZVJESTITELJ: - Luka Kraljević, predsjednik Savjeta mladih

7. Prijedlog:

     a) Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja osnovnih škola u prvom tromjesečju 2016. god.

    b) Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma u prvom tromjesečju 2016. god.

    c) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u prvom tromjesečju 2016. god.


8. Prijedlog:

     a) Odluke o davanju suglasnosti Gimnaziji Vukovar za stjecanje nekretnine k. č. br. 3876 upisane u zk. ul. br. 9244 k.o. Vukovar

     b) Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Markušica za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti sa tvrtkom Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

    IZVJESTITELJICA po točkama 7 i 8: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obraz. i šport

9. Prijedlog:

     a) Odluke o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. god.

     b) Odluke o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. god.

    IZVJESTITELJ: - Mato Golubičić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. god.


11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja o osnivanju jednog tima dentalne medicine – Županja V


12. Prijedlog Rješenja o imenovanju i razrješenju doktora medicine-mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije:

      a) za područje gradova Vinkovaca i Otoka te općina Ivankovo, Jarmina, Andrijaševci, Stari Mikanovci, Vođinci, Nuštar, Tordinci, Markušica, Nijemci, Privlaka i Stari Jankovci

      b) za područje gradova Vukovara i Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Trpinja, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Lovas

      c) za područje Grada Županje te općina Cerna, Gradište, Štitar, Babina Greda, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja i Gunja

    IZVJESTITELJ po točkama 10, 11 i 12: - Mato Puljić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo

13. Prijedlog Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XVI-153 „Lipice“

    IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za polj., šum. i ruralni razvoj

14. Prijedlog Odluke o ukidanju Zapovjedništva civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije


15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Vukovarsko-srijemsku županiju

     IZVJESTITELJ po točkama 14 i 15: - Zdravko Kelić, načelnik Stožera zaštite i spašavanja

16. Plan rada Županijske skupštine za 2016. god.

     IZVJESTITELJ: - Antun Žagar, predsjednik Županijske skupštine

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/ice Školskog odbora Srednje škole Ilok

     IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

Ispis
Vrh