Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Ministarstvo poljoprivrede donijelo Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

  • 08. prosinca 2021.
  • Ostalo

Zbog vrlo velikog rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske na svim objektima gdje se drži perad i ptice u zatočeništvu, određene su provedbe mjera zatvaranja i držanja sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama, odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi, osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima i lokacijama na kojima se drži perad i ptice u zatočeništvu.
Uvodi se obveza korištenja zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta, dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji, držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca, provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera i tijekom prijevoza peradi, jaja za valenje i ptica u zatočeništvu, njihovih proizvoda i nusproizvoda uključujući lešine peradi i ptica u zatočeništvu
Pod obvezno se zabranjuje uporaba vanjskih spremnika vode za perad i ptice u zatočeništvu, opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice, izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući, ulazak u objekt neovlaštenim osobama.

Također je uvedena obveza prijavljivanja svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenog unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Lovoovlaštenici su dužni osigurati provedbu biosigurnosnih mjera koje se odnose na dezinfekciju obuće, opreme i pribora nakon lova na pernatu divljač, način odrobljavanja na području lovišta isto je potrebno organizirati na za to određenim mjestima (prostoru) na kojima je potrebno postaviti kontejner ili odrediti lokaciju za prikupljanje otpada (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla), a ukoliko se odvija kod kuće, treba se odvijati na mjestu na koje perad i ptice u zatočeništvu i ostale životinje nemaju pristup, potrebno je koristiti zasebni pribor, pribor i radne površine za evisceraciju i čišćenje pernate divljači potrebno je oprati i dezinficirati otpad nakon evisceracije i čišćenja i korištenu jednokratnu zaštitnu opremu treba odložiti u zasebnu vrećicu kojoj perad i ptice u zatočeništvu ili druge životinje nemaju pristup te zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada
Također je obveza prijava pronalaska bolesnih i uginulih divljih ptica (uključujući i pernatu divljač) ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji i upute o postupanju.
Naredbom je propisana i obveza svakog Lovoovlaštenika da izradi Plan biosigurnosti, te su propisane i mjere osobne zaštite u slučaju odrobljavanja i čišćenja odstrijeljene pernate divljači.

Naredba se nalazi na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_132_2208.html

Ispis
Vrh