Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javna rasprava - U provođenju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja „SLADORANA d.d.Županja“

  • 21. lipnja 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 143. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/12-02/134, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-13) od 14. lipnja 2013. godine objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

U provođenju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja „SLADORANA d.d.Županja“

I.

Javna rasprava će se provoditi 12. srpnja do 12. kolovoza 2013. godine

II.

                Zahtjev za utvrđivanje objedninjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja – „Sladorana d.d. Županja“, nositelja zahvata tvrtke Sladorana d.d., na adresi Šećerana 63, 32 270 Županja, (u daljnjem tekstu Zahtjev) i Tehničko-tehnološko rješenje koje je izradio ovlaštenik za stručne poslove zaštite okoliša APO d.o.o., Savska cesta 41/IV, 10 000 Zagreb, biti će dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti na javnom uvidu u Vijećnici grada Županje, J.J.Strossmayera 1, 32 270 Županja, svakog radnog dana u razdoblju od 09 do 14 sati.  

Za vrijeme trajanja javne rasprave Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja – „Sladorana d.d. Županja“  nositelja zahvata tvrtke Sladorana d.d.,  Šećerana 63, 32 270 Županja, biti će objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr)

III.

Javno izlaganje održat će se 23. srpnja u 13,30 sati u Vijećnici grada Županje, J.J.Strossmayera  1, 32 270 Županja. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost mogu postavljati pitanja o zahvatu, a odgovore na postavljena pitanja neposredno će davati izrađivač Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog rješenja i nositelj zahvata.

IV.

                Za vrijeme trajanja javne rasprave, pismene prijedloge, mišljenja i primjedbe javnost i zainteresirana javnost mogu upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje ili se mogu dostaviti pismenim putem u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, 32 000 Vukovar, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave.

Upozorenje javnosti i zainteresiranoj javnosti: svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

 

KLASA: 351-01/13-05/16                                                              

URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Vukovar, 21. lipnja, 2013. godine                                                                       

Ispis
Vrh