Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javna rasprava - U provođenju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju crijepa – „POGON 1“

  • 21. lipnja 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 143. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/12-02/115, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-12) od 10. lipnja 2013. godine objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

U provođenju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg

postrojenja za proizvodnju crijepa – „POGON 1“

I.

Javna rasprava će se provoditi od 11. srpnja do 11. kolovoza  2013. godine

II.

                Zahtjev za utvrđivanje objedninjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju crijepa – „Pogon 1“, od nositelja zahvata tvrtke DILJ Vinkovci d.o.o., na adresi Ciglarska 33, 32 100 Vinkovci, (u daljnjem tekstu Zahtjev), s Tehničko-tehnološkim rješenjem i tri Sažetka Studije koje je izradio ovlaštenik za stručne poslove Ecoina d.o.o, SR Njemačke 10, 10 000 Zagreb, biti će dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti na javnom uvidu u prostorijama Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, 32 100 Vinkovci, svakog radnog dana u razdoblju od 09 do 14 sati.  

Za vrijeme trajanja javne rasprave sažetak Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje za postojeće postrojenje za proizvodnju crijepa – „Pogon 1“, nositelja zahvata tvrtke DILJ Vinkovci d.o.o., na adresi Ciglarska 33, 32 100 Vinkovci, biti će objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr)

III.

Javno izlaganje održat će se 17. srpnja  (srijeda) u 12,00 sati u Gradu Vinkovcima, Bana Jelačića 1, 32 100 Vinkovci. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost mogu postavljati  pitanja o zahvatu, a odgovore na postavljena pitanja neposredno će davati izrađivač Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog rješenja i nositelj zahvata.

IV.

                Za vrijeme trajanja javne rasprave, pismene prijedloge, mišljenja i primjedbe javnost i zainteresirana javnost mogu upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje ili se mogu dostaviti pismenim putem u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave.

Upozorenje javnosti i zainteresiranoj javnosti: svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

 

KLASA: 351-01/13-05/14                                                              

URBROJ: 2196/1-14-01-13-2

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Vukovar, 20. lipnja 2013. godine 

Ispis
Vrh