Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca“

  • 01. listopada 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 351-01/13-05/26

URBROJ: 2196/1-14-01-13-2

Vukovar, 30. rujna 2013. godine

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160, 161 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine“ broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-08/54, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-10 od 13. rujna 2013. godine objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca“, na k.č. br. 5202/1 k.o. Vinkovci, nositelja zahvata tvrtke

 „PIK Vinkovci d.d.“, M.Gupca 130, Vinkovci

I.

Javna rasprava će se provoditi od 14. listopada do 14. studenog 2013. godine

II.

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat "Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca", nositelja zahvata tvrtke PIK Vinkovci d.d., na adresi M. Gupca 130, iz Vinkovaca, (u daljnjem tekstu Studija) i dva sažetka Studije, koje je izradio ovlaštenik za stručne poslove zaštite okoliša Hrvatski centar za čistiju proizvodnju d.o.o., Savska cesta 41/IV, 10 000 Zagreb, biti će dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti na javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, na adresi Kralja Zvonimira 1, u Vinkovcima, svakog radnog dana u razdoblju od 09 do 14 sati.  

Za vrijeme trajanja javne rasprave Studija o utjecaju na okoliš za zahvat "Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca" i sažetak Studije biti će objavljeni na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), dok će jedan sažetak Studije biti dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti na uvid u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na adresi Županijska 9, Vukovar.

Za vrijeme trajanja javne rasprave sažetak Studije o utjecaju na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija pšeničnog mlina na području grada Vinkovaca“, nositelja zahvata tvrtke PIK Vinkovci d.d., M. Gupca 130, iz Vinkovaca, biti će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr)

III.

Javno izlaganje održat će se 29. listopada u 12,00 sati u Velikoj Vijećnici Grada Vinkovaca, na adresi Bana Jelačića 1, u Vinkovcima. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost mogu postavljati  pitanja o zahvatu, a odgovore na postavljena pitanja neposredno će davati izrađivač Studije i nositelj zahvata.

IV.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, pismene prijedloge, mišljenja i primjedbe javnost i zainteresirana javnost mogu upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Studiju i sažetke Studije ili se mogu dostaviti pismenim putem u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave.

Upozorenje javnosti i zainteresiranoj javnosti: svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša VSŽ

Ispis

Priloženi dokumenti

 
Sažetak za javnost SUO MLIN rev 1 01. listopada 2013. 1,41 MB
Vrh