Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javna rasprava - U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Eksploatacije ciglarske gline na eksploatacijskom polju "Slavonka""

  • 11. studenog 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članaka 160, 161 i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te u skladu s odredbama članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/47, Ur.br.: 517-06-2-2-2-13-12 od 29. listopada 2013. godine objavljuje informaciju za:

JAVNU RASPRAVU

U provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Eksploatacije ciglarske gline na eksploatacijskom polju "Slavonka"", ukupne površine obuhvata zahvata 15,17 ha

nositelja zahvata tvrtke DILJ d.o.o., Ciglarska 33, Vinkovci

 

I.

Javna rasprava će se provoditi od 14. studenog do 14. prosinca 2013. godine

II.

Studija o utjecaju na okoliš za zahvat "Eksploatacije ciglarske gline u eksploatacijskom polju "Slavonka"", nositelja zahvata tvrtke DILJ d.o.o., na adresi Ciglarska 33, iz Vinkovaca, (u daljnjem tekstu Studija) i dva sažetka Studije, koje je izradio ovlaštenik za stručne poslove zaštite okoliša SPP d.o.o. za geotehniku, rudarstvo, građenje, zaštitu okoliša, hidrogeološke radove i usluge, Trstenjakova 3, 42 000 Varaždin, biti će dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti na javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, na adresi Kralja Zvonimira 1, u Vinkovcima, svakog radnog dana u razdoblju od 09 do 14 sati.  

Za vrijeme trajanja javne rasprave Studija o utjecaju na okoliš za "Eksploatacije ciglarske gline u eksploatacijskom polju "Slavonka"" i sažetak Studije biti će objavljeni na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), dok će jedan sažetak Studije biti dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti na uvid u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na adresi Županijska 9, Vukovar.

Za vrijeme trajanja javne rasprave sažetak Studije o utjecaju na okoliš za zahvat "Eksploatacije ciglarske gline u eksploatacijskom polju "Slavonka"",  nositelja zahvata tvrtke DILJ d.o.o., Ciglarska 33, iz Vinkovaca, biti će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr)

III.

Javno izlaganje održat će se 04. prosinca u 12,00 sati u Velikoj Vijećnici Grada Vinkovaca, na adresi Bana Jelačića 1, u Vinkovcima. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost mogu postavljati  pitanja o zahvatu, a odgovore na postavljena pitanja neposredno će davati izrađivač Studije i nositelj zahvata.

IV.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, pismene prijedloge, mišljenja i primjedbe javnost i zainteresirana javnost mogu upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Studiju i dva sažetka Studije u Gradu Vinkovcima, Kralja Zvonimira 1, ili se mogu dostaviti pismenim putem u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave.

Upozorenje javnosti i zainteresiranoj javnosti: svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

Ispis

Priloženi dokumenti

 
Sažetak EP Slavonka 11. studenog 2013. 2,01 MB
Vrh