Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat -„Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut“

  • 11. prosinca 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbi članka 82. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj: 64/08), objavljuje:

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut“

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 11, 32 000 Vukovar.

Pravni temelj za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš:

Odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14), ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno Upravno tijelo u županiji.

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Lokacija zahvata:

Lokacija planiranog zahvata nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, na području Grada Iloka, k.o. Mohovo, Bapska i Šarengrad.

 

Sažeti opis zahvata:

Predmet ovog zahvata je uređenje vodnog režima sliva potoka Vratolom koji nastaje spajanjem dvaju pritoka, potoka Okut i potoka Gospin bunar. Dužina potoka Vratoloma je 4km, s ušćem u Dunav u naselju Mohovo. Iznad naselja Mohovo, na udaljenosti od oko 600 m od ušća, nalaze se lokacije bivših ribnjaka, površine 7 ha, kroz koje potok protječe. Uzvodno od ribnjaka, na cca. drugom kilometru, potok Vratolom ima još jedan značajniji pritok s lijeve strane, potok Ruzmanov dol.

Korito potoka nizvodno od spomenutog ribnjaka do ušća je uređeno, te na tom dijelu potok protječe kroz dva AB pločasta propusta. Za taj dio potoka predviđa se čišćenje korita od nanosa uz zaštitu postojećih propusta. Nizvodnije od spoja potoka Okut i Gospin bunar na potoku Vratolomu predviđa se izgradnja manjih akumulacija sa zemljanom branom.

Zahvat predviđa i uređenje pritoka Okut. Potok Okut, ukupne dužine 6 km, protječe najnižim točkama prostrane doline zapadno od sela Bapska. Što se korita samog potoka  tiče ono praktično ni ne postoji, budući da za vrijeme velikih oborina bujične vode donose velike količine zemljanog materijala s okolnih brda u korito potoka, mijenjajući mu neprekidno trasu toka. Na uzvodnom dijelu potoka nalaze se mnogobrojni izvori. Oni su većinom kaptirani, a na jednom je izveden i betonski bazen kako bi se voda akumulirala i iskoristila u vrijeme manje izdašnosti izvora.

Na sličan način planiraju se izvesti i ostali izvori  u  neposrednoj blizini. Također, planira se definiranje i uređenje stalne trase potoka te izgradnja nekoliko manjih zemljanih pregrada, vodnih stepenica i pragova radi kontrole vodnog vala i zaštite od erozije.

Prema planu uređenja sliva potoka Vratoloma zahvati se planiraju izvesti u 4 faze:

 Faza 1: uređenje izvora i novih umjetnih jezera na uzvodnom dijelu potoka Okuta  te

uređenje ušća potoka Vratoloma u Dunav;

 Faza 2: uređenje korita potoka Okuta i Vratoloma cijelom dužinom od umjetnih jezera

do ušća u Dunav te revitalizacija ribnjaka Mohovo;

 Faza 3: izgradnja mikroakumulacije na potoku Okutu u blizini mjesta Bapska;

 Faza 4: izgradnja akumulacije na  lokaciji nizvodno od  ušća Okuta i Gospinog  bunara

ili na lokaciji nizvodno od ušća Ruzmanovog dola u Vratolom.

Stoga je cilj predmetnog zahvata:

1. Uređenje vodnog režima sliva potoka Vratoloma  kroz obnovu i dogradnja porušenih i devastiranih zemljanih pregrada u dolini toka.

2. Revitalizacija vodenih površina bivših ribnjaka Mohovo.

3. Pomoću hidrotehničkih zahvata, posebno obnovom i dogradnjom zemljanih pregrada, stvoriti atraktivno odredište pogodno za razvoj ruralnog turizma, športskog ribolova, kao i uslužnih djelatnosti malog gospodarstva.

4. Zaštiti i očuvati vrijednosti krajolika tako da se uređenjem sliva potoka Vratoloma uspostavi zaštita flore i faune osobito vrijednog prirodnog krajobraza padina i udolina (jaruga, surduka) potoka Okuta.

Ostali detalji o zahvatu nalaze se u Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu područja sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut, iz studenog 2014. godine, izrađen od tvrtke IRES Ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliš, Prilaz baruna Filipovića 21, iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš dostavio Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu područja sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut, iz studenog 2014. godine, izrađen od tvrtke IRES Ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliš, Prilaz baruna Filipovića 21, iz Zagreba, ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Temeljem dostavljenog Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajniji negativan utjecaja planiranog zahvata na okoliš, iz područja njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno da li je za predmetni zahvat potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  1. Državni zavod za zaštitu prirode, Mažuranićev trg 5, 10 000 Zagreb
  2. Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok
  3. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Jakova Gotovca 5, 32 000 Vukovar
  4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg J.Runjanina 10, 32 1000 Vinkovci
  5. Uprava šuma Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci
  6. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Vukovar, Županijska 5, 32000 Vukovar

 

 

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova Informacija objavljuje se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) te na oglasnim pločama Vukovarsko-srijemske županije (Županijska 11, 32 000 Vukovar) i Grada Iloka (Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok).

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu  za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 11, 32 000 Vukovar u roku od 30 dana od dana objave ove Informacije na internetskoj stranici, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija objavit će na svojim službenim stranicama (www.vusz.hr) Rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

  

         
   
   

PROČELNICA

Silvana Tvrz, dipl.ing.građ.

   
   

 

Ispis
Vrh