Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala (0+000 do 3+640 rkm)

  • 10. rujna 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-351-03/13-03/3

URBROJ: 2196/1-14-01-13-2

Vukovar, 09. rujan 2013. god.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 160. stavak 1., članka 161. stavak 1., Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću

 

Informaciju

o zahtjevu za  postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat –uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala (0+000 do 3+640 rkm)

 

Nadležno tijelo: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka: Odredbe članka 78., 79., 80., 81., 82., 83. i 84.  Zakona o zaštiti okoliša koje se odnose na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) koje se odnose na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

 

Nositelj zahvata: HRVATSKE VODE iz Osijeka,  Vodnogospodarski  odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2A

 

Lokacija zahvata i sažeti opis zahvata:

Lokacija zahvata se nalazi na rijeci Vuki na području Grada Vukovara, Vukovarsko - srijemske županije. Zahvat uređenje rijeke Vuke i obalnog pojasa planira se uskladit sa ostalim zahvatima koji su od vodnogospodarskog značaja, a odnose se na zaštitu od štetnog djelovanja voda. Na taj način trajno će se osigurati provedba aktivnosti za potrebe uređenja voda, odnosno gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te radova održavanja vodotoka, uz osiguranje protočnosti velikih voda rijeke Vuke za potrebe obrane od poplava. Ujedno, odgovarajućim tehničkim i urbanističkim rješenjem uspostavit će se skladan odnos rijeke Vuke i obalnog krajobraza na području grada Vukovara.

 

Sažetak postupka koji se po zahtjevu provodi i nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku: Zahtjev se upućuje na dostavu mišljenja predstavnicima tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih po pojedinim područjima za zaštitu sastavnica okoliša i opterećenja:

 

  1. Državni zavod za zaštitu prirode, Mažuranovićev trg 5, 10000 Zagreb;
  2. Grad Vukovar, Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Trg. dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar;
  3. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Jakova Gotovca 5, 32000 Vukovar i
  1. Javna ustanova za      upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ, Trg J. Runjanina 1,      32100 Vinkovci.

 

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku: U svrhu informiranja zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu ova informacija objavljuje se i na objavnim pločama Vukovarsko - srijemske županije i Grada Vukovara.

O ishodu ovog postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena na način da će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije objaviti će na svojim službenim stranicama (www.vusz.hr.) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Voditeljica odsjeka za zaštitu prirode i okoliša:

Nataša Radojčić, dipl.ing.biol.

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh