Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o zahtjevu PIK-a Vinkovci d.d. za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO) za zahvat Farma svinja Čeretinci 1

  • 10. travnja 2009.
  • Ostalo

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" 110/07.) propisao je u članku 69. postupak  PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (u daljnjem tekstu PUO) kao jedan od instrumenata zaštite okoliša. Radi se o procjeni mogućih značajnih utjecaja na okoliš zahvata koji se želi graditi.

U samom postupku prepoznaju se, opisuju i ocjenjuju mogući izravni i neizravni utjecaji zahvata na: tlo, vodu, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose.

Ovim postupkom želi se osigurati ostvarenje načela predostrožnosti u ranoj fazi planiranja zahvata kako bi se utjecaji zahvata sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.

Iz tog razloga se i PUO provodi u okviru pripreme namjeravanog zahvata prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Kako je informiranje i sudjelovanje javnosti  obveza temeljem članaka 137. i 139. Zakona o zaštiti okoliša,  članaka 6.- 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine" 64/08.) i članka 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" 64/08.), Vukovarsko-srijemska županija zainteresiranoj javnosti daje I N F O R M A C I J U o zahtjevu PIK-a Vinkovci d.d., Matije Gupca 130 iz Vinkovaca,  nositelja zahvata, za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO) za zahvat Farma svinja Čeretinci 1 u Općini Markušica.

- Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za gospodarenje okolišem, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Ispis
Vrh