Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o odluci da se Studija o utjecaju zahvata na okoliš "Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara" upućuje na javnu raspravu

  • 28. ožujka 2013.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/12-01/01

URBROJ: 2196/1-14-01-13-23

Vukovar, 28. ožujak 2013. god.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću

 

 

 

Informaciju

o odluci da se Studija o utjecaju zahvata na okoliš  "Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328  na području grada Vukovara" upućuje na javnu raspravu

 

Nadležno tijelo: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka: Odredbe članka 69. i 73. do 81. Zakona o zaštiti okoliša koje se odnose na procjenu utjecaja na okoliš i odredbe Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 64/08 i 67/09) koje se odnose na procjenu utjecaja na okoliš.

 

Nositelj zahvata: HRVATSKE VODE iz Osijeka,  Vodnogospodarski  odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2A

 

Predmet javne rasprave je Studija o utjecaju na okoliš regulacija (uređenje) desne obale Dunava je od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Studija) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava trajat će od 12. travnja do  12. svibnja 2013. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu i tri sažetka Studije svakim radnim danom u vremenu od  09 sati  do 14 sati u prostorijama Upravnog odjela za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u gradu Vukovaru na adresi Dr. Franje Tuđmana 1.

Javno izlaganje o Studiji će se održati u srijedu 24. travnja 2013. godine u 12 sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, 32000 Vukovar.

 

Tijekom javnog izlaganja nazočni predstavnici nositelja zahvata,  izrađivač Studije kao i dr. neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

 

Način sudjelovanja javnosti i zainteresiranoj javnosti-davanje mišljenja

Javnost i zainteresirana javnost može svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju upisivati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju ili mogu dostaviti pismenim putem u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar, Županijska 9, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave.

Upozorenje javnosti i zainteresiranoj javnosti svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Javnost i zainteresirana javnost o ishodu ovoga postupka procjene utjecaja na okoliš bit će obaviještena objavom rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš odnosno možebitno drugog akta na službenoj internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

 

PROČELNICA:

Silvana Tvrz, dipl.ing.građ.

Ispis
Vrh