Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

  • 03. listopada 2012.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Skupština Vukovarsko-srijemske županije je na 25. sjednici održanoj 23. veljače 2012.godine donijela Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/12.).

Razlog za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije je inicijativa Grada Vukovara za osiguranje prostorno planskih preduvjeta i utvrđivanje više potencijalnih lokacija na području grada Vukovara za termoelektranu instalirane snage 530 MW s pripadajućom infrastrukturom.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije provodi postupak IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

U tijeku postupka proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko- srijemske županije.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene župan Vukovarsko srijemske – županije donio je Odluku o provođenju postupka strateške procjene IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Prije donošenja strateške procjene potrebno je izraditi nacrt prijedloga prostornog plana, provesti javnu raspravu na prijedlog prostornog plana, održati javni uvid i javno izlaganje na prijedlog prostornog plana, te prije izrade konačnog prijedloga prostornog plana donijeti stratešku procjenu u vidu izvješća o provedenoj strateškoj procjeni i programu praćenja provedbe predmetnog plana.

Ispis
Vrh