Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke - Antinski srepentin

  • 30. rujna 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbi članka 82. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj: 64/08), objavljuje:

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin“

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 11, 32 000 Vukovar.

Pravni temelj za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš:

Odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14), ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno Upravno tijelo u županiji.

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2A, 31 000 Osijek

Lokacija zahvata:

Lokacija planiranog zahvata nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, na području Općine Tordinci i Općine Markušica.

 

Sažeti opis zahvata:

Kako je nizinski dio rijeke Vuke u prošlosti jako meandrirao te je niveleta dna imala vrlo uske uzdužne padove, što je kod obilnih padalina izazivalo izlijevanje vode iz korita, izgrađeni su nasipi u nizinskom dijelu i skraćivanje dužine tečenja izgradnjom prokopa. Iz opisa područja vidljivo je da je nizom prokopa ostalo – napušteno niz meandra koji su s vremenom zapušteni i zamuljeni jer su vrlo veliki dio godine ostajali bez vode, s obzirom da je glavni tok Vuke svojom nižom niveletom dna propuštao male i srednje vode. Stoga je cilj predmetnog zahvata:

-          Zadržavanje voda u meandru Antinski serpentin tijekom cijele godine i time stvaranje novog vodenog ekosustava površine cca 70 ha

-          Propuštanje velikih voda preko pregrada kroz meandar za vrijeme obrane od poplava i znatno lakša odvodnja velikih voda s područja županije Osječko-baranjske

-          Dodatno prihranjivanje podzemlja u blizini predmetnog meandra.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, zahvatom se planira:

-          Izvršiti izmuljivanje korita meandra

-          Provesti uređenje obalnog pojasa

-          Izgraditi preljevne pregrade radi održavanja nužnog životnog nivoa vode u koritu meandra

-          Da kote krune pregrade budu ispod nivoa srednje velike vode.

Ostali detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša za zahvat Ekološke revitalizacije područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin, iz rujna 2014. godine, izrađen od tvrtke IRES Ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliš, Prilaz baruna Filipovića 21, iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša za zahvat Ekološke revitalizacije područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin, iz rujna 2014. godine, izrađen od tvrtke IRES Ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliš, Prilaz baruna Filipovića 21, iz Zagreba, ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Temeljem dostavljenog Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajniji negativan utjecaja planiranog zahvata na okoliš, iz područja njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno da li je za predmetni zahvat potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  1. Državni zavod za zaštitu prirode, Mažuranićev trg 5, 10 000 Zagreb
  2. Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci
  3. Općina Markušica, Vuka Karadžića 3, 32 213 Markušica
  4. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Jakova Gotovca 5, 32 000 Vukovar
  5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg J.Runjanina 10, 32 1000 Vinkovci

 

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova Informacija objavljuje se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) te na oglasnim pločama Vukovarsko-srijemske županije (Županijska 11, 32 000 Vukovar), Općine Tordinci (Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci) i Općine Markušica (Vuka Karadžića 3, 32 213 Markušica).

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu  za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 11, 32 000 Vukovar u roku od 30 dana od dana objave ove Informacije na internetskoj stranici, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija objavit će na svojim službenim stranicama (www.vusz.hr) Rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh