Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje i šport

  • 15. rujna 2015.
  • Obrazovanje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i šport Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – voditelj projekta zaposlen na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog provedbe projekta – Obrazovanje bez teškoća: Implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu – voditelj projekta.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS tehničke ili druge odgovarajuće struke

- petogodišnje iskustvo u pisanju, provedbi i izvještavanju projekata financiranih iz EU sredstava

- minimalno trogodišnje iskustvo u radu sa osobama s invaliditetom/djecom s teškoćama u razvoju

- minimalno jednogodišnje iskustvo u provedbi projekta pomoćnika/asistenta u nastavi u svojstvu voditelja

- poznavanje rada na računalu (MS Office)     

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome,svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine – potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- petogodišnje iskustvo u pisanju, provedbi i izvještavanju projekata financiranih iz EU sredstava

- minimalno trogodišnje iskustvo u radu sa osobama s invaliditetom/djecom s teškoćama u razvoju

- minimalno jednogodišnje iskustvo u provedbi projekta pomoćnika/asistenta u nastavi u svojstvu voditelja

- potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( vukovarsko-srijemska-zupanija.com ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje i šport (Obrazovanje bez teškoća: Implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu – voditelj projekta.) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Klasa: 112-01/15-01/15

Ur.br.: 2196/1-12-15-01

U Vukovaru, 15. rujna 2015. godine

Pročelnica  

doc.dr.sc.Jadranka Mustapić Karlić, prof.

Datum završetka: 15. rujna 2015.
Vrh