Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti - Referent za obrazovanje–voditelj projekta

  • 21. rujna 2022.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Podatci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Referent za obrazovanje–voditelj projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“UP.03.2.1.07

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do završetka projekta (školska godina 2022./2023.), s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- radno iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv radni staž u struci na odgovarajućim poslovima (stvarna stručna sprema i potrebna stručna sprema)

-  preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu na radno mjesto ili drugog dokaza da osoba ima radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Kada utvrdi listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, povjerenstvo će pozvati kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na istoj web-stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: „Oglas za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti (Referent za obrazovanje–voditelj projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“UP.03.2.1.07) – ne otvaraj„ , na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-01/22-01/08

URBROJ: 2196-12-22-1

U Vinkovcima, 13. rujna 2022. godine

v.d. PROČELNICE

doc.dr.sc. Jadranka Mustapić Karlić, prof.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 13. listopada 2022. 118,98 KB
  Upute kandidatima 21. rujna 2022. 224,88 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 21. rujna 2022. 147,69 KB
Vrh