Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti - Referent za obrazovanje–voditelj projekta

  • 21. rujna 2022.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Podatci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Referent za obrazovanje–voditelj projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“UP.03.2.1.07

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do završetka projekta (školska godina 2022./2023.), s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- radno iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv radni staž u struci na odgovarajućim poslovima (stvarna stručna sprema i potrebna stručna sprema)

-  preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu na radno mjesto ili drugog dokaza da osoba ima radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Kada utvrdi listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, povjerenstvo će pozvati kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na istoj web-stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: „Oglas za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti (Referent za obrazovanje–voditelj projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“UP.03.2.1.07) – ne otvaraj„ , na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-01/22-01/08

URBROJ: 2196-12-22-1

U Vinkovcima, 13. rujna 2022. godine

v.d. PROČELNICE

doc.dr.sc. Jadranka Mustapić Karlić, prof.

Datum završetka: 29. rujna 2022.

Pozivni dokumenti

  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 21. rujna 2022. 147,69 KB
  Upute kandidatima 21. rujna 2022. 224,88 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja 13. listopada 2022. 118,98 KB
Vrh