Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - referent za poslove proračuna i blagajne

  • 08. prosinca 2014.
  • Financije

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN),  pročelnica Upravnog odjela financije Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1. referent za poslove proračuna i blagajne u Upravnom odjelu za financije Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja  uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

SSS  ekonomske struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima proračuna i blagajne,

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen vozački ispit B kategorije  

  

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

 

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom : »Oglas za  prijam u službu u Upravni odjel za financije, za radno mjesto referent za poslove proračuna i blagajne – ne otvaraj  «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Klasa:112-03/14-01/04

Ur.br.: 2196/1-14-14-01

U Vukovaru, 08. prosinac 2014. godine

Pročelnica:

Sandra Adžaga, mr.sc.

Datum završetka: 11. prosinca 2014.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - oglas SSS financije 14. siječnja 2015. 73,23 KB
  Upute - oglas financije 14. siječnja 2015. 140,05 KB
Vrh