Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja u UO za zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije - viši stručni suradnik za zdravstvo

  • 18. rujna 2019.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 – u nastavku teksta: ZSN),  pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 do povratka djelatnika/ce s bolovanja na radno mjesto:

1. viši stručni suradnik za zdravstvo u Upravnom odjelu za zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- visoka stručna sprema, magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije     

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima – prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja u Upravni odjel za zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije – navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi – ne otvaraj«, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-01/19-01/15

URBROJ: 2196/1-08-19-1

U Vukovaru, 17. rujna 2019. godine

PROČELNIK:

David Vlajčić, mag.iur.

Pozivni dokumenti

  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 18. rujna 2019. 196,22 KB
  Upute kandidatima 18. rujna 2019. 1,11 MB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja 01. listopada 2019. 235,09 KB
Vrh