Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Odluka o poništenju natječaja

  • 27. studenog 2019.

Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 113/19 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 22. studenoga 2019. godine.

I

Poništava se natječaj koji se odnosi na radno mjesto:

- Pod rednim brojem 1. viši stručni suradnik za regionalni razvoj-vježbenik u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Uvjeti:

            - VSS – stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, tehničke, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,  

            - da kandidat nema radnog iskustva u struci

            - aktivno poznavanje engleskog jezika

            - poznavanje rada na računalu (MS Office)


II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

 

III

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

  

KLASA: 112-02/19-01/09

URBROJ: 2196/1-01-19-3

U Vukovaru, 27. studenoga 2019. godine

ŽUPAN:

Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokument

  Odluka 27. studenog 2019. 85,64 KB
Vrh