Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Odluka o poništenju dijela natječaja

  • 22. travnja 2020.

Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

 

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 41/20 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), dana  03. travnja 2020. godine.

 

I.

Poništava se javni natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

-          Pod rednim brojem 2. referent za poslove civilne zaštite – vježbenik u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

 

Uvjeti:

- SSS – stručno znanje: srednja stručna sprema ekonomske, tehničke, društvene ili druge odgovarajuće struke

- da kandidat nema radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

 

II.

U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen.

 

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

 

IV.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 112-06/20-01/01

URBROJ: 2196/1-09-20-5

U Vukovaru, 21. travnja 2020. godine

 

                                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                          Božo Galić, dipl. ing.

Pozivni dokument

  Odluka o poništenju dijela natječaja 22. travnja 2020. 1,06 MB
Vrh