Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Odluka o poništenju dijela natječaja

  • 27. studenog 2019.

Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 113/19 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 22. studenoga 2019. godine.

I

Poništava se javni natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

- Pod rednim brojem 2. referent za poslove Skupštine u Upravnom odjelu za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije– 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uvjeti:

            - SSS ekonomske, upravne ili druge odgovarajuće struke

            - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

            - iskustvo u timskom radu

            - poznavanje rada na računalu (MS Office)

            - položen državni stručni ispit

 

II

 U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen.

 

         III         

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

 

IV

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 112-02/19-01/11

URBROJ: 2196/1-01-19-3

U Vukovaru, 27. studenoga 2019. godin

ŽUPAN:

Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokument

  Odluka 27. studenog 2019. 87,96 KB
Vrh