Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije: 1. viši referent za informatičke poslove; 2. referent za poslove civilne zaštite

  • 03. travnja 2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1. viši referent za informatičke poslove u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS – stručno znanje: sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene  ili druge odgovarajuće struke

- da kandidat nema radnog iskustva u struci

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office).

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

2. referent za poslove civilne zaštite u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS – stručno znanje: srednja stručna sprema ekonomske, tehničke, društvene ili druge odgovarajuće struke

- da kandidat nema radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da kandidat nema radnog iskustva u struci

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-06/20-01/01

URBROJ: 2196/1-09-20-1

U Vukovaru, 01. travnja 2020. godine

PROČELNIK

Marko Dikonić, dipl. iur.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 16. travnja 2020. 238,9 KB
  Upute kandidatima 03. travnja 2020. 951,7 KB
  Natječaj 03. travnja 2020. 202,67 KB
Vrh