Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel za pravne i opće poslove - viši referent za pravne i kadrovske poslove

  • 23. rujna 2022.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME

na radno mjesto:

1. viši referent za pravne i kadrovske poslove u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS – stručno znanje: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće  struke,  

- da kandidat nema radnog iskustva u struci

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da kandidat nema radnog iskustva u struci

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Kada utvrdi listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, povjerenstvo će pozvati kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na istoj web-stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: „Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj“, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-02/22-01/11

URBROJ: 2196-09-22-1

U Vukovaru, 13. rujan 2022. godine

                                                                                                          PROČELNIK                                                                                                            Davor Miličević, dipl. iur.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 13. listopada 2022. 141,23 KB
  Upute kandidatima - vježbenik pravni i opći poslovi.pdf 23. rujna 2022. 375,35 KB
  Natječaj vježbenik_pravni i opći poslovi.pdf 23. rujna 2022. 120,86 KB
Vrh