Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije - viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju

  • 06. prosinca 2019.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1. viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VSS – stručno znanje: magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar arhitekture, stručni specijalist inženjer arhitekture, magistar prava ili stručni specijalist javne uprave,  

- da kandidat nema radnog iskustva u struci

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da kandidat nema radnog iskustva u struci

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-06/19-01/01

URBROJ: 2196/1-14-19-1

U Vukovaru, 04. prosinca 2019. godine

                                                                                  PROČELNIK
                                                                                  Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 18. prosinca 2019. 236,2 KB
  Upute kandidatima 06. prosinca 2019. 843,47 KB
  Natječaj 06. prosinca 2019. 196,88 KB
Vrh