Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije - Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

  • 16. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 

 NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

-         VSS magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar arhitekture, stručni specijalist inženjer arhitekture,magistar prava, stručni specijalist javne uprave, diplomirani sanitarni inženjer i druge odgovarajuće struke

-          da kandidat nema radnog iskustva u struci

-          poznavanje rada na računalu (MS Office).

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

-        potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da kandidat nema radnog iskustva u struci

-          uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

-       vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Kada utvrdi listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, povjerenstvo će pozvati kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na istoj web-stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-06/20-01/03

URBROJ: 2196/1-14-20-1

U Vukovaru, 10. prosinca 2020. godine

 

                                                                                   PROČELNIK
                                                                                   Hrvoje Čuljak, dipl.ing.građ.

Datum završetka: 24. prosinca 2020.
Vrh