Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije: a) viši stručni suradnik za poslove legalizacije,b) viši referent za prostorno planiranje i gradnju, c) referent za poslove legalizacije, d) referent

  • 29. srpnja 2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

na radno mjesto:

 

1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

a) viši stručni suradnik za poslove legalizacije

- 2  izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VSS magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar arhitekture, stručni specijalist inženjer arhitekture, magistar prava ili stručni specijalist javne uprave i druge odgovarajuće struke, 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

b) viši referent za prostorno planiranje i gradnju

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva, stručni prvostupnik inženjer građevinarstva, sveučilišni prvostupnik inženjer arhitekture, sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

c) referent za poslove legalizacije

– 3 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS srednja stručna sprema, građevinski tehničar, arhitektonski tehničar, upravni referent, ekonomist, gimnazija,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

d) referent

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS srednja stručna sprema građevinske, arhitektonske, upravne, ekonomske, gimnazijske ili druge odgovarajuće struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom:

„Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) Vukovarsko-srijemske županije – ne otvaraj“

- na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-02/20-01/04

URBROJ: 2196/1-14-20-1

U Vukovaru, 27. srpnja 2020. godine

PROČELNIK:

Hrvoje Čuljak, dipl. ing. građ.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 13. kolovoza 2020. 244,68 KB
  Upute kandidatima 29. srpnja 2020. 974,63 KB
  Natječaj 29. srpnja 2020. 202,23 KB
Vrh