Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Natječaj PBZ poduzetnik 2014

 • 21. listopada 2014.
 • Gospodarstvo

Sukladno Programu kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Vukovarsko – srijamska županija 2014.“, Vukovarsko-srijemska županija raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ

za program «PBZ – Poduzetnik Vukovarsko – srijemska županija 2014»

 

 

1.    KORISNICI KREDITA

Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, i to:

 • obrti,
 • mala i srednja trgovačka društva,
 • zadruge,
 • slobodna zanimanja, te ustanove koje obavljaju poduzetničku djelatnost,
 • OPG-i.

 

1.1.        Pravo na korištenje sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite imaju poduzetnici koji namjeravaju investirati na području Vukovarsko – srijemske županije, bez obzira na sjedište poslovnog subjekta.

 

1.2.        Pravo na korištenje sredstava iz programa nemaju poduzetnici koji ulažu u sljedeće djelatnosti ili namjene:

 • proizvodnja oružja, streljiva, vojne i policijske opreme,
 • kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,
 • proizvodnja, prerada i distribucija duhana,
 • provođenje pokusa na životinjama,
 • ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
 • benzinske postaje,
 • prodajni auto saloni.

 

 

 

2.    KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI

 • prema uvjetima Privredne banke Zagreb

 

 

 

3.    NAMJENA KREDITA 

Krediti se mogu koristiti za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
 • kupovina poljoprivrednog zemljišta
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 • nabava novih proizvodnih objekata (plastenici, staklenici)
 • podizanje dugotrajnih nasada
 • trajna obrtna sredstva

 

 

4.    NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Kredit se koristi preko poslovne banke – Privredna banka Zagreb temeljem sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Vukovarsko – srijemska županija 2014.“

                 

5.    VISINA KREDITA

Najniži iznos kredita: 76.000,00 kn u protuvrijednosti EUR

 

Najviši iznos kredita:760.000,00 kn u protuvrijednosti EUR

 

6.    KAMATNA STOPA

Promjenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za 5,35 postotnih poena što uz subvenciju Županije od 2,2 postotna poena za krajnjeg korisnika trenutno iznosi 3,35%.

           

7.    ROK OTPLATE KREDITA

 • Za nove investicije od 36 do 72 mjeseca, mogućnost počeka od 1 godine a koji je uključen u rok otplate
 • Za trajna obrtna sredstva od 18 do 36 mjeseci

 

8.    ROK ISKORIŠTENJA KREDITA:za nove investicijedo 12 mjeseci, za trajna obrtna sredstva do 3 mjeseca a sve od potpisa ugovora o kreditu.

 

9.    NAKNADA TROŠKOVA ZA OBRADU I ODOBRENJE KREDITA

 • do 0,80% jednokratno, minimalno 1.000 kn na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita

 

10.  OTPLATA

 • u mjesečnim,  tromjesečnim ili polugodišnjim ratama sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita
 • ako poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita u roku 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cjelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate
 • kamata se naplaćuje mjesečno u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate kredita

 

 

11.  INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA

Instrumenti osiguranja se dogovaraju između Banke i  Korisnika kredita a moguće je kombiniranje sljedećih instrumenata osiguranja:

 • Mjenice i zadužnice,
 • Solidarni jamci,
 • Cesije potraživanja,
 • Zasnivanje založnog prava na nekretninama/pokretninama u korist Banke uz osiguranje nekretnina/pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke
 • Jamstva iz projekata razvojnih agencija i državnih institucija i drugi instrumenti osiguranja koje poduzetnik ugovori s Bankom   

12.  STATUS PODUZETNIKA

Nije uvjetovan kao deponent Bankeu trenutku podnošenja zahjeva

 

13.  NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Za kredite s namjenom financiranja nove investicije:

 • Kreditna sredstva za ulaganje u osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na poslovni račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika, a temeljem pravovaljane dokumentacije,
 • Mogućnost isplate na žiro račun Poduzetnika do 10% iznosa odobrenog kredita namijenjenog za ulaganje u osnovna sredstva uz obvezu dokumentiranog pravdanja namjenskog korištenja kredita,
 • Mogućnost korištenja do 30% iznosa kredita za obrtna sredstva.

Za kredite s namjenom financiranja trajnih obrtnih sredstava:

 • Kredit za trajna obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Korisnika kredita, Banka je dužna kontrolirati namjenski utrošak sredstava i o tome obavijestiti Vukovarsko – srijemsku županiju

 

14.  ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA PODNOSI SE

Upravnom odjelu za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, Glagoljaška 27/I, sa naznakom – Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja „PBZ – Poduzetnik Vukovarsko – srijemska županija 2014.“, uz koji se prilaže:

PODUZETNIK

ZA   POVJERENSTVO

ZA   BANKU

A) TRGOVAČKO   DRUŠTVO, ZADRUGA, USTANOVA

 

 1. Popunjen obrazac Zahtjeva za   odobravanje kredita
 2. Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog   suda
 3. Preslika potpisnih kartona kod banaka   za sve žiro račune
 4. Bilancu i račun dobiti i gubitka za   posljednje tri godine
 5. BON 1 i BON 2 – ne stariji od 30 dana  
 6. Skraćeni poslovni plan/Poslovni plan/Investicijski   program
 7. Zemljišno-knjižni izvadak za   nekretninu koja se nudi u zalog
 8. Akt o građenju (u slučaju izgradnje)

 

 

 1. Ostali dokumenti po zahtjevu Banke

B) OBRT

 

 

 1. Popunjen obrazac Zahtjeva za   odobravanje kredita
 2. Izvadak iz obrtnog registra
 3. Preslika potpisnog kartona kod banaka   za sve žiro-račune
 4. Prijava poreza na dohodak (obrazac   DOH) te popis dugotrajne imovine i Rješenje Porezne Uprave za posljednje tri   godine
 5. Za obrte koji vode dvojno   knjigovodstvo: bilanca i račun dobiti i gubitka za posljednje tri godine
 6. BON 2 ne stariji od 30 dana
 7. Skraćeni poslovni plan/Poslovni   plan/Investicijski program
 8. Zemljišno-knjižni izvadak za   nekretninu koja se nudi u zalog
 9. Akt o građenju (u slučaju izgradnje)

 

 1. Ostali dokumenti po zahtjevu Banke

C) OPG

 

 1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za   odobravanje kredita
 2. Preslika Rješenja o upisu obiteljskog   poljoprivrednog gospodarstva
 3. Prijava poreza na dohodak (obrazac   DOH), popis dugotrajne imovine i Rješenje Porezne uprave za posljednje tri   godine
 4. BON 2 ne stariji od 30 dana
 5. Skraćeni poslovni plan/Poslovni   plan/Investicijski program
 6. Zemljišno-knjižni izvadak za   nekretninu koja se nudi u zalog
 7. Akt o građenju (u slučaju izgradnje)

 

 

 1. Ostali dokumenti po zahtjevu Banke

Obrazac zahtjeva kao i sve dodatne informacije i upute za dodjelu kredita mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, Glagoljaška 27/I, I kat, soba br. 20, telefon: 032/344-015 i 032/344-232.

 

Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi Banka.

 

Natječaj  je otvoren do konačne realizacije raspoloživog kreditnog potencijala za ove namjene.

 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI!

                                                                                                         

 

SKRAĆENI POSLOVNI PLAN

( za ulaganja do 200.000,00 kn)

 

(PREPORUČENI SADRŽAJ)

 

1. PODACI O PROJEKTU

 

2. OPIS ULAGANJA

 

3. BROJ POTREBNIH RADNIKA (NOVOZAPOSLENIH)

 

4. NAMJENA ULAGANJA

 

5. IZVORI SREDSTAVA

 

6. DETALJAN OPIS PLANA ULAGANJA S OBZIROM NA NAMJENU

 

7. OPREMLJENOST INFRASTRUKTUROM LOKACIJE PROJEKTA

 

8. ANALIZA TRŽIŠTA

 

9. PLANIRANI FIZIČKI OPSEG PROIZVODNJE ODNOSNO USUGA GODIŠNJE

 

10. PROCJENA TROŠKOVA ZA PLANIRANU GODIŠNJU PROIZVODNJU (USLUGE)

 

11. JEDINIČNE CIJENE NAJVAŽNIJIH GOTOVIH PROIZVODA (USLUGA) TE SIROVINA I REPROMATERIJALA

 

12. PLANIRANI REZULTATI POSLOVANJA

 

13. INSTRUMENTI OSIGURANJA

 

14. ZAKLJUČAK

 

 

 

 

POSLOVNI PLAN

       (za ulaganja od 200.000 – 400.000 KN)

(PREPORUČENI SADRŽAJ)

 

 

 

 1. 1.      PODACI O PODUZETNIKU
 1. POLAZIŠTE

            Nastanak poduzetničke ideje

            Vizija poduzetničkog pothvata

 1. PREDMET      POSLOVANJA

            Opis postojećeg poslovanja

            Opis poslovanja i djelatnosti u projektu

 1. LOKACIJA

            Opis postojeće lokacije poduzetnika

            Opis lokacije projekta

            Opis zaštite i utjecaja okoline

 1. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI      ELEMENTI ULAGANJA

            Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)

            Struktura i broj postojećih zaposlenika

            Struktura, broj i dinamika novozaposlenih

 1. TRŽIŠNA      OPRAVDANOST

            Tržište nabave

            Tržište prodaje

            Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

 1. FINANCIJSKI      ELEMENTI PODUHVATA

            Investicije u osnovna sredstva

            Investicije u obrtna sredstva

            Troškovi poslovanja

            Proračun amortizacije

            Izvori financiranja

            Projekcija računa dobiti i gubitaka (dohotka)

            Pokazatelji učinkovitosti i financijski tok

 1. ZAKLJUČNA      OCJENA PROJEKTA

 

 

 

INVESTICIJSKI PROGRAM

( ulaganja iznad 400.000,00 kn)

(PREPORUČENI SADRŽAJ)

 

1. UVOD

 

2. SAŽETAK ULAGANJA

 

3. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU

 

4. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA

 

5. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA

 

6. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA

 

7. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA

 

8. ANALIZA TRŽIŠTA

            8.1. Tržište nabave

            8.2. Tržište prodaje

            8.3. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

9. TEHNOLOŠKO – TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

            9.1. Opis tehnologije

            9.2. Potrebne osnovne sirovine, repromaterijali i energenti

            9.3. Opis tehničkog rješenja

            9.4. Struktura i broj zaposlenih

10. LOKACIJA

 

11. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

 

12. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

 

13. EKONOMSKO – FINANCIJSKA ANALIZA

            13.1. Ulaganja u osnovna sredstva

            13.2. Ulaganja u obrtna sredstva

            13.3. Izvori financiranja

            13.4. Troškovi proizvodnje i kalkulacija cijena

            13.5. Amortizacija

            13.6. Plaće

            13.7. Formiranje ukupnog prihoda

            13.8. Projekcija računa dobiti (dohotka) i gubitka

            13.9. Financijski tok

            13.10. Ekonomski tok

            13.11. Projekcija bilance stanja

14. FINANCIJSKO – TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA

            14.1. Statična ocjena

            14.2. Dinamična ocjena

15. ANALIZA OSJETLJIVOSTI

16. ZAKLJUČAK

Datum završetka: 21. listopada 2014.

Pozivni dokumenti

  Zahtjev-PBZ PODUZETNIK 2014 21. listopada 2014. 17,44 KB
  Natječaj PBZ poduzetnik 2014 21. listopada 2014. 150,35 KB
Vrh