Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge iz područja zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu

  • 22. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

 

KLASA: 230-01/19-01/79

URBROJ: 2196/1-01-19-2

 

Vinkovci, 22. srpnja 2019. godine  

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 6. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 03/18.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 02/16.) objavljuje

 

Javni natječaj

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge iz područja zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu

   

I.

   

Vukovarsko-srijemska županija kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe iz područja zdravstvene zaštite koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

   

II.

 

Udruge mogu prijaviti projekt/program iz područja djelovanja zaštita zdravlja građana, a osobito:

-        promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

-        promicanje zdravog načina života (prehrana, rekreacija),

-        promicanje i razvoj volonterstva,

-        korištenje slobodnog vremena i boravak u prirodi,

-        prevencija kroničnih bolesti,

-        aktivnosti usmjerene  osobama oboljelim od kroničnih i malignih bolesti.

   

III.

    

Sredstva za financiranje Natječaja osigurana su u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu, u razdjelu 008, konto 381 - Tekuće donacije.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 40.000,00 kuna. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

   

IV.

   

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 22. srpnja 2019. godine. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 22. kolovoza 2019. godine.

      

V.

      

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekata/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 6 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata ili programa unutar prioritetnih područja Natječaja. Prijavitelj može djelovati u partnerstvu sukladno uvjetima prihvatljivosti koji vrijede za partnere. S udrugama kojima će biti odobrena financijska sredstva, Vukovarsko-srijemska županija će sklopiti ugovor kojim će detaljnije propisati prava i obveze potpisnika.

      

VI.

      

Prijavu programa/projekta na Natječaj mogu podnijeti udruge koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

-          osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.),

-          djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

-          imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (potvrda nadležnog ureda),

-          svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,

-          imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

-          protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe,

-          osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga,

-          u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu.

Ispunjavanje uvjeta da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Vukovarsko-srijemske županije prijavitelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga. Vukovarsko-srijemska županija zadržava pravo tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta u postupku ispitivanja ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja.

    

VII.

     

Projekti/programi za financijske potpore udrugama za 2019. godinu prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

            Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanim obrascima*:

-          Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1),

-          Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2),

-          Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave projekta/programa u partnerstvu, ako je primjenjivo (Izjava se ispunjava za svakog partnera posebno – Obrazac 3),

-          Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 4),

-          Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5),

-          Izjava o projektima/programima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac 6),

-          Korisnici sredstava u 2019. godini dužni su dostaviti izvješća o provedbi programa i utrošenih sredstava u 2019. godini na propisanim obrascima o izvještavanju. (Obrasci 7 i 8).

-          Korisnici sredstava u 2018. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2018. godini.

*Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:

-          Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanje Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,

-          Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

-          Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

    

VIII.

    

 Prijave za Javni natječaj poslati poštom preporučeno ili osobno dostaviti u jednom primjerku u pisarnicu Županije na sljedeću adresu:

    

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo

''Prijava za Javni natječaj – sufinanciranje/financiranje programa i projekata koje provode udruge iz područja zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu – NE OTVARAJ''

Županijska 9

32 000 Vukovar

    

IX.

    

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje programa i projekata koje provode udruge iz područja zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

   

X.

   

Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima te iznosima sredstava, objaviti će se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke Župana o dodjeli financijskih sredstava.

Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnijeti prigovor Upravnom odjelu za zdravstvo o kojemu konačnu odluku donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore. 

Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja Upravnom odjelu za zdravstvo, a konačnu odluku po prigovoru donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

    

XI.

    

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektronskim putem najkasnije do 14. kolovoza 2019. godine, slanjem upita na adresu elektronske pošte sanja.slavic@vusz.hr.

Ž U P A N

Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokumenti

  Obrazac za ocjenjivanje.doc 22. srpnja 2019. 77 KB
  Obrazac Ugovora.docx 22. srpnja 2019. 27 KB
  8 - Obrazac financijskog izvješća.xls 22. srpnja 2019. 234,5 KB
  7 - Obrazac opisnog izvješća.doc 22. srpnja 2019. 57 KB
  6 - Obrazac izjave o financiranim projektima iz javnih izvora.doc 22. srpnja 2019. 50,5 KB
  5 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc 22. srpnja 2019. 29,5 KB
  4 - Izjava o ispunjavanju ranije preuzetih ugovora prema davatelju potpora.doc 22. srpnja 2019. 190 KB
  3 - Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo.doc 22. srpnja 2019. 40,5 KB
  2 - Obrazac proračuna projekta ili programa.xls 22. srpnja 2019. 36 KB
  1 - Obrazac opisa programa ili projekta.doc 22. srpnja 2019. 108,5 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba VSŽ 22. srpnja 2019. 554,01 KB
  Upute za prijavitelje 22. srpnja 2019. 660,92 KB
Vrh