Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode poljoprivredne udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.godinu

  • 26. ožujka 2021.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

 

KLASA:230-01/21-01/71

UR.BROJ: 2196/1-01-21-1

Vinkovci, 26. ožujka 2021.

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. I 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01.,60/01.,129/05.,109/7.,125/08.,36/09.,150/11.,144/12.,19/13.,137/15., i 123/17.,98/19., i 144/20), članka 6. st. 1. i članka 23. Uredbe o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15),članka 30. i članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, br. 03/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije, broj 02/16.)objavljuje

 

Javni natječaj

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode poljoprivredne udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.godinu

 

1.Predmet Javnog natječaja je podnošenje prijava za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje i razvoj ruralnih područja  kroz sjecanje novih znanja, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda.

 

2.Prihvatljivim prijaviteljima smatrati će se udruga koja udovoljava slijedećim uvjetima:

-osnovane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“broj 74/14,70/17 i 98/19), upisane u Registar udruga,

-upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

-djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije,

-imaju Statut usklađen sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem Statuta nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda),

-svojim su temeljnim aktom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i Zakonu,

-imaju uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije odobrenih programa i projekata te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

-protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i prekršaje utvrđene člankom 48. stavak 2. alineja d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

-osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu, što se potvrđuje u Registru udruga

-da u tekućoj godini nije korisnik financijske potpore za istu svrhu

 

3.Prihvatljive aktivnosti su:

- razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i proizvoda

-organiziranje i sudjelovanje na tečajevima i osposobljavanjima za bavljenje

 poljoprivrednom proizvodnjom,preradom te stavljanjem proizvoda na tržište

-organizacija i sudjelovanje na izložbama,  sajmovima, natjecanjima

-promocija poljoprivrednih proizvoda

Ovim Javnim natječajem financiraju se programi/projekti čija provedba traje najviše 12 mjeseci. Početkom provedbe programa/projekta smatra se dan potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta.

 

4.Kriteriji za odabir detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Vukovarsko-srijemske županije u 2021.godini. Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete javnog natječaja.

 

5. Vrijednost natječaja

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 100.000,00 kn. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Javni natječaj.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kn,a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 20.000,00 kn. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava,a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Prijavitelj od Vukovarsko-srijemske županije može zatražiti do 75% iznosa od ukupno prihvatljivih aktivnosti predviđenih u programu/projektu.

 

6.Dokumemtacija za prijavu

Projekti/programi za financijske potpore poljoprivrednim udrugama za 2021. godinu prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanim obrascima:

-Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 1),

-Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac 2),

-Izjava o partnerstvu prijavitelja i partnera u slučaju prijave projekta/programa u partnerstvu, ako je primjenjivo (Izjava se ispunjava za svakog partnera posebno-Obrazac 3)

-Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Obrazac 4)

-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5)

-Izjava o projektima/programima udruge financiranim iz javnih izvora (Obrazac 6)

-Korisnici sredstva u 2021.godini dužni su dostaviti izvješća o provedbi programa i utrošenih sredstva u 2022. godini na propisani obrascima o izvještavanju. (Obrasci 7 i 8).

-Korisnici sredstava kojima su odobrena sredstva putem Javnog natječaja u 2020. godini dužni su bili dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2021.godini.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.       

Prijavi se obvezno prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:

  1. Ukoliko je podnesen zahtjev za usklađivanjem Statuta priložiti potvrdu nadležnog ureda,
  2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja , ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
  3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

 

6. Rok za dostavu prijave

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 26. ožujka 2021. godine. Rok za podnošenje prijedlog projekata/programa je 26. travnja.2021.godine  (30 dana od dana objave natječaja).

 

7. Način prijave

Prijave za Javni natječaj  dostavljaju se  u jednom primjerku poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Županije na sljedeću adresu:

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

''Prijava za Javni natječaj – sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode poljoprivredne udruge  u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu „

„ NE OTVARAJ''

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

 

8.Načini objave rezultata

Rezultati Javnog natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima te iznosima sredstava,objaviti će se na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke Župana o dodjeli financijskih sredstava.

Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od  8 dana od dana primitka pisane objave podnijeti prigovor Upravnom odjelu za poljoprivredu o kojem konačnu odluku donosi Župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

 

9.Informacije

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti elektronskim putem slanjem upita na adresu ljubica.klobucic-grgas@vusz.hr najkasnije do  21.ravnja 2021. godine.

 

                                                                            ŽUPAN

                                                                  Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokumenti

  Izvješće za sredstva korištena u 2021. godini (OBARAZC 7. i 8.).docx 26. ožujka 2021. 16,1 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC 5)2021..docx 26. ožujka 2021. 11,9 KB
  Izjava o partnerstvu (OBRAZAC 3)2021..docx 26. ožujka 2021. 14,2 KB
  Izjava o financiranim projektima udruge iz javnih izvora (OBRAZAC 6).docx 26. ožujka 2021. 13,28 KB
  Izjava da nema nepodmirenih obveza prema proračunu VSŽ (OBRAZAC 4)2021..docx 26. ožujka 2021. 10,99 KB
  Obrazac opisa programa ili projekta VUSZ 2021 (OBRAZAC 1).docx 26. ožujka 2021. 19,14 KB
  Obrazac proračuna projekta ili programa VUSZ 2021 (OBRAZAC 2).xlsx 26. ožujka 2021. 14,13 KB
  Ogledni obrazac sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta (OBRAZAC 10).doc 26. ožujka 2021. 89,5 KB
  Obrazac-ugovora (OBRAZAC 9).docx 26. ožujka 2021. 24,33 KB
  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba 2019.pdf 26. ožujka 2021. 108,42 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba.pdf 26. ožujka 2021. 214,15 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba prociscen tekst.pdf 26. ožujka 2021. 562,25 KB
  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba 2021.pdf 26. ožujka 2021. 151,53 KB
  Javni natječaj 2021..pdf 26. ožujka 2021. 1,51 MB
  Odluka o raspisivanju Javnog natječaja.pdf 26. ožujka 2021. 653,15 KB
  Upute za prijavitelje 2021..pdf 26. ožujka 2021. 5,2 MB
  Odluka Župana o raspodjeli fin. sredstava polj. udrugama 10. svibnja 2021. 880,38 KB
Vrh