Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj za izbor depozitne banke u svrhu provedbe Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju

  • 16. rujna 2014.
  • Financije, Gospodarstvo

Temeljem članka 3. Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, sklopljenog između Ministarstva gospodarstva RH i Vukovarsko-srijemske županije od 16. srpnja 2014., i temeljem članka 6. Ugovora o provedbi programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, sklopljenog između Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. od 18. srpnja 2014. godine, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrastd.o.o. (u daljnjem tekstu: HRAST) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu

1. Predmet natječaja

Predmet natječaja je izbor banke za deponiranje sredstva za jamstveni fond temeljem Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Na depozitni račun HRAST će položiti 1.252.200,00 kn što predstavlja sredstva koje je Ministarstvo gospodarstva RH temeljem sklopljenog ugovora 16. srpnja 2014. godine dodijelilo Vukovarsko-srijemskoj županiji za provedbu Programa. Provedba Programa je definirana Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanju jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu.(http://www.mingo.hr/userdocsimages/industrija/Pravilnik-Jamstveni%20fond%202014..pdf )

Sredstva će se koristiti isključivo kao jamstvo poduzetnicima za koje se procijeni da traže sredstva za projekte koji imaju posebno značenje za razvoj gospodarstva i inovacija u gospodarstvu na području županije.

Temeljem ovog javnog natječaja HRAST će s odabranom poslovnom bankom sklopiti Ugovor o depozitnom računu.

Rok oročenja je 30.5.2025. godine.

Pozivaju se sve poslovne banke da podnesu ponude.

2. Pravo sudjelovanja i kriteriji za odabir banke

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju banke koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  1. U svojem poslovanju primjenjuju kreditne linije za poduzetnike na području Vukovarsko-srijemske županije
  2. Dostave obvezujuću ponudu za visinu kamatne stope na deponirana sredstva Jamstvenog fonda za cijelo vrijeme trajanja
  3. Dostave prijedlog Ugovora o depozitnom računu koji će sadržajem biti sukladan namjeni i ciljevima realizacije Programa i Pravilnika navedenih u točki 1. Ugovor mora sadržavati i klauzulu o mogućnosti povrata neiskorištenog iznosa depozita na zahtjev deponenta, bez naknade, uz zadržavanje ugovorene kamatne stope.

3. Potrebna dokumentacija

  1. Potpisani i ovjereni dokument/izjava koja dokazuje da banka u svojem poslovanju primjenjuje kreditne linije za poduzetnike na području Vukovarsko-srijemske županije (izvornik)
  2. Potpisana i ovjerena ponuda o visini kamatne stope na deponirana sredstva (izvornik)
  3. Prijedlog Ugovora o depozitu
  4. Kopiju odobrenja za rad od Hrvatske narodne banke (preslika)
  5. Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca računajući od dana početka javnog natječaja (preslika).

4. Odabir ponude

Ocjenjivanje pristiglih ponuda provest će Povjerenstvo za odlučivanje o izdavanju jamstva. Nepotpune, prijave koje nisu u skladu s ovim Javnim natječajem i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena kamatna stopa.

Banka čija je ponuda odabrana, stječe pravo na potpisivanje Ugovora o depozitu s Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. u kojem će biti detaljno određena međusobna prava i obveze u postupanju s depozitom i provođenju programa Jamstvenog fonda.

 

5. Dostava prijava

Prijave za sudjelovanje na Javnom natječaju dostavljaju se u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za odabir depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu – NE OTVARATI“, na adresu:

AGENCIJA ZA RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE HRAST d.o.o.

Antuna Akšamovića 31

32100 Vinkovci

 

Rok za podnošenje prijave je 23. rujna 2014. do 12.00 sati.

Javni natječaj objavljen je na internetskim stranicama HRASTA-ahttp://www.ar-hrast.hr/i Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

HRAST zadržava pravo poništenja Javnog natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima glede troškova sudjelovanja u postupku.

Sudionici Javnog natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u roku od 7 dana od isteka roka za dostavu natječajne dokumentacije.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. na brojeve telefona 032/300-577, kontakt osoba: Goran Koprivnjak, na internetskoj stranici ili putem e-maila:gkoprivnjak@ar-hrast.hr

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Datum završetka: 03. listopada 2014.
Vrh