Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije

  • 16. travnja 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju čl.16. st. 2. alineja 8., čl. 21.,22. i čl 28. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.25/10,24/13 i 7/14), te Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije KLASA: 112-07/14-01/01, URBROJ: 2196/1-10-02-14-1 od 16. travnja 2014.god., Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije  raspisuje :

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Vukovarsko – srijemske županije

 

Uvjeti:

-VSS- završen arhitektonski, građevinski, prometi, geodetski ili pravni fakultet

- 5 godina  radnog iskustva na rukovodećim poslovima

- poznavanje poslova prostornog uređenja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- Životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika  domovnice)

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

- dokaz o 5 godina radnog  iskustva na rukovodećim poslovima (potvrda poslodavca ili potvrda HZMO kojom se dokazuje radno iskustvo)

- dokaz o poznavanju poslova prostornog uređenja (potvrda poslodavca)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original ili ovjerena preslika ne starije od 6 mjeseci)

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici  Vukovarsko – srijemske županije(www.vusz.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa prilozima dostavljaju se na adresu: Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije , Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci  s obveznom naznakom „ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i „Glasu Slavonije“.O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka  roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

KLASA:  112-07/14-01/01

URBROJ: 2196/1-10-02-14-2

Vinkovci: 16. travanj 2014.god.                                                     

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI       

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mato Golubičić, prof.  

Datum završetka: 28. travnja 2014.
Vrh