Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnih odjela i Službi Vukovarsko - srijemske županije

 • 07. prosinca 2022.

Na temelju članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19 – dalje u tekstu: ZSN), župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 1. za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 2. za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 3. za imenovanje pročelnika Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 4. za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 5. za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 6. za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a, a to su:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

      1. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 • stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

       2. Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 • stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist iz područja biotehničkih znanosti, prirodnih znanosti, tehničkih znanosti ili društvenih znanosti,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

      3. Pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 • magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar inženjer arhitekture ili stručni specijalist inženjer arhitekture, magistar prava ili stručni specijalist javne uprave,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

       4. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 • stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog  područja prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

       5. Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 • stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti ili znanstvenog područja biomedicine i zdravstva,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

        6. Pročelnik Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 • stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti, 
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine", broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uvjet magistra ili stručnog specijalista na temelju članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od imenovanja.

Ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata koje ne moraju biti ovjerene:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je   to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom            obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrdu poslodavca i sl.),
 • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje od suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

 

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Preslike dokumenata priloženih prijavi neće se vraćati. Iznimno, podnositelj prijave može zatražiti povrat natječajne dokumentacije te isto osobno preuzeti na adresi Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.com) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20strada

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom (preporučeno) ili neposredno, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika (naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi) – ne otvaraj«, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku, najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Po raspisanom natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                      

ŽUPAN

Damir Dekanić, dipl.ing.

KLASA: 112-01/22-01/11

URBROJ: 2196-01-22-1

U Vukovaru, 07. prosinca 2022. godine

 

Datum završetka: 15. prosinca 2022.

Pozivni dokumenti

  Javni natječaj 07. prosinca 2022. 337,13 KB
  Upute kandidatima 07. prosinca 2022. 276,99 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 21. prosinca 2022. 216,03 KB
Vrh