Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj - Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

  • 04. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

na radno mjesto:

1.  Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

- 2  izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VSS magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar arhitekture, stručni specijalist inženjer arhitekture, magistar prava, stručni specijalist javne uprave, diplomirani sanitarni inženjer i druge odgovarajuće struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

2.  Viši stručni suradnik za administrativno tehničke i upravno-pravne poslove

- 1  izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VSS magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar arhitekture, stručni specijalist inženjer arhitekture, magistar prava ili stručni specijalist javne uprave magistar ekonomije ili stručni specijalist ekonomske struke i druge odgovarajuće struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

3.  Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju

- 1  izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VSS magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar arhitekture, stručni specijalist inženjer arhitekture, magistar prava ili stručni specijalist javne uprave

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

4. Viši referent za prostorno planiranje i gradnju

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva, stručni prvostupnik inženjer građevinarstva, sveučilišni prvostupnik inženjer arhitekture, sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

5. Referent za poslove legalizacije

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS srednja stručna sprema, građevinski tehničar, arhitektonski tehničar, upravni referent, ekonomist, gimnazija,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom:

„Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) Vukovarsko-srijemske županije – ne otvaraj“

- na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-02/20-01/05

URBROJ: 2196/1-14-20-1

U Vukovaru, 01. rujna 2020. godine

PROČELNIK:

Hrvoje Čuljak, dipl. ing. građ.

Datum završetka: 14. rujna 2020.

Pozivni dokumenti

  Javni natječaj 04. rujna 2020. 206,64 KB
  Upute kandidatima 04. rujna 2020. 886,73 KB
  5. Poziv na prethodnu provjeru znanja - Služba za prostorno 01. listopada 2020. 62,63 KB
Vrh