Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj - Služba za opću upravu

  • 23. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), vršitelj dužnosti pročelnika Službe za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1. Viši referent za poslove matičarstva-viši matičar

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene  ili druge odgovarajuće struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu.

 Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

2. Viši referent za poslove matičarstva-viši matičar (vježbenik)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene  ili druge odgovarajuće struke

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- bez radnog iskustva 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu.

 Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. 

3. Referent-matičar

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

4. Referent-matičar (vježbenik)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija,

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- bez radnog iskustva 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. 

5. Viši referent za branitelje (vježbenik) 

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene  ili druge odgovarajuće struke

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- bez radnog iskustva 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu.

 Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. 

6. Referent za branitelje 

– 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog usmjerenja, gimnazija i druge odgovarajuće struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- iskustvo u timskom radu

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen državni stručni ispit 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

 7. Referent za branitelje  (vježbenik)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- SSS srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog usmjerenja, gimnazija i druge odgovarajuće struke,

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- bez radnog iskustva 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

  

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Kada utvrdi listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, povjerenstvo će pozvati kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na istoj web-stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

KLASA: 112-02/20-01/14

URBROJ: 2196/1-18-20-1

U Vukovaru, 17. rujna 2020. godine

 

      v.d. PROČELNIKA:

Tomislav Ćorić, dipl.iur.

 

Vrh