Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj - psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

  • 20. veljače 2023.

KLASA: 024-02/23-05/02

URBROJ: 2196-01-23-2

Vukovar, 20. veljače 2023.

 

Na temelju članka 44. i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 168. st. 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17,  98/19 i 151/22), članka 30. st.2. i članka 41. st.1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21), a sukladno Godišnjem planu javnih natječaja/poziva za sufinanciranje/financiranje projekata i programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu te odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/2021) te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 14/21 ) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

Javni natječaj - psihološko i socijalno osnaživanje,podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

 

(1) Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za dodjelu bespovratnih sredstava za 2023. godinu.

(2)    Subjekti iz članka 1. mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

• radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša)

• socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

• rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti

• edukativne radionice (informatičko opismenjavanje)

• medicinska rehabilitacija

• umjetničko-scenski nastupi i uradci

• stvaralačke kreativne radionice

• stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi 

• razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći)

• socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije) i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog  rata

• izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata

• izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija)

• edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata

• organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjim školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja)

• održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija

• multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat

• očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata

• i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

(3)    Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 26 544,56 €.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu 300 €, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 2 000 €.

(4)    Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 20.02.20223. godine.

Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 30 dana, računajući od dana objave natječaja i ističe 21.03.2023. u 24:00 sata.

(5)    Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan projekt/program u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata/programa prijavljenih na Natječaj. Prijavitelji koji provode projekte/programe u partnerstvu moraju priložiti Obrazac izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta/programa te svih partnera na projektu/programu.

(6)    Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija. Ako ogranak, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na Natječaj i njihove projekte/programe može prijaviti isključivo „središnjica“.

Udruge moraju imati statute usklađene sa Zakonom o udrugama odnosno moraju priložiti potvrdu nadležnog ureda da su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu.

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan projekt/program u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata/programa prijavljenih na Natječaj.

Prijavitelji koje provode projekte/programe u partnerstvu moraju priložiti obrazac izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta te svih partnera na projektu (ako se projekt provodi u partnerstvu), a u slučaju potpisivanja ugovora partneri su dužni dostaviti potpisani sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti:

• subjekti koji nisu registrirani kao udruge s pravnom osobnošću i čije područje djelovanja statutom nije određeno za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata)

• udruge koje su mlađe od 2 (dvije) godine od dana raspisivanja ovog Natječaja

• udruge koje u godini koja je prethodila godini raspisivanja ovog natječaja (2022.) nisu održale godišnju redovnu skupštinu i dokaz o istoj dostavile u nadležni ured

• udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu

• udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i ne vode transparentno financijsko poslovanje

• ogranci, podružnice i drugi ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija

• udruge koje su u stečaju

• udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s točkom 1.4. Uputa za prijavitelje

• udruge koje ne ispunjavaju ostale uvjete propisane u točki 2.1. Uputa za prijavitelje.

(7)  Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

1. Ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa projekta/programa

2. Ispunjen,potpisan i ovjeren obrazac proračuna projekta/programa

3. Obrazac izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta te svih partnera na projektu (ako se projekt provodi u partnerstvu)

4. Korisnici sredstava u 2022. godini dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa utrošenih sredstava u 2022. godini (ako nisu dostavili)

5. Potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja (ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja)

6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prije potpisivanja ugovora za voditelja projekta/programa zatražit će se dostava uvjerenja nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja).

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Prijava mora biti potpisana od strane osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje organizacije prijavitelja te ovjerena pečatom organizacije prijavitelja.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostavlja se poštom putem preporučene pošiljke ili neposredno na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

ŽUPANIJSKA 9

32000 VUKOVAR

 uz naznaku

„Javni  natječaj - psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata i očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata- NE OTVARATI“

ili putem elektroničke pošte na adresu javni.natjecaj2023@vusz.hr

Podnositelji prijave koja se podnosi putem elektroničke pošte na naznačenu adresu, na zahtjev davatelja financijskih sredstava su dužni istome na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravovremeno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje i Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

Prijavitelj s kojim Vukovarsko-srijemska županija zaključi ugovor o dodjeli sredstava za provođenje projekta/programa obvezuje se da neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, te neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu, niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Vukovarsko-srijemska županija ukinuti će daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava uz pripadajuću zakonsku kamatu u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

(8)    Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata koje su objavljene na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

(9)    Rezultati Natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, programima i projektima te iznosima sredstava, objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije nakon donošenja Odluke župana o dodjeli financijskih sredstava.

Udruge čiji programi/projekti ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja mogu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnijeti prigovor Uredu župana o kojemu konačnu odluku donosi župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja Uredu župana, a konačnu odluku po prigovoru donosi župan na temelju mišljenja Povjerenstva za prigovore.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti najkasnije do 13.03.2023. godine elektronskim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte ruzica.cavar@vusz.hr ili pozivom na telefon broj: 032/344-201.

(11) Radionica za  sve zainteresirane prijavitelje na Natječaj održati će se u roku od 7 radnih dana od dana objave Natječaja. Obavijest o održavanju radionice bit će objavljena na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

 

Ž U P A N:

Damir Dekanić, dipl.ing.

                             

Datum završetka: 21. ožujka 2023.

Pozivni dokumenti

  ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA 20.02.2023..pdf 20. veljače 2023. 356,64 KB
  POZIV ZA RADIONICU.pdf 20. veljače 2023. 831,7 KB
  JAVNI POZIV.pdf 20. veljače 2023. 1,03 MB
  UPUTE ZA PRIJAVITELJE.pdf 20. veljače 2023. 3,72 MB
  6 ogledni obrazac sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta.doc 20. veljače 2023. 88 KB
  4 obrazac ugovora.docx 20. veljače 2023. 24,47 KB
  5 obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstava za 2022..docx 20. veljače 2023. 22,86 KB
  7 obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx 20. veljače 2023. 18,15 KB
  2 obrazac proračuna projekta ili programa.xlsx 20. veljače 2023. 16,59 KB
  1 obrazac opisa projekta ili programa.docx 20. veljače 2023. 34,23 KB
  3 obrazac izjave o partnerstvu.doc 20. veljače 2023. 44,5 KB
  9 ogledni obrazac financijskog izvjestaja projekta.xls 20. veljače 2023. 88,5 KB
  8 ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta.doc 20. veljače 2023. 120,5 KB
  ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA 2023 28. travnja 2023. 4,55 MB
Vrh