Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni natječaj - psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata

  • 27. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 230-01/19-01/24

URBROJ: 2196/01-01-19-1

Vukovar, 26. veljače 2019. godine

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 168. st. 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN 26/15 ) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/16.) objavljuje

 

Javni natječaj

psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata

 

 

(1) Predmet ovog javnog natječaja ( u daljnjem tekstu: Natječaj ) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tektu: Prijavitelji ) za dodjelu bespovratnih sredstava za 2019. godinu.

  

(2) Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

• radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša)

• socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

• rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti

• edukativne radionice (informatičko opismenjavanje)

• medicinska rehabilitacija

• umjetničko-scenski nastupi i uradci

• stvaralačke kreativne radionice

• stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi 

• razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći)

• socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije) i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata

• izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata

• izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija)

• edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata

• organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjim školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja)

• održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija

• multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat

• očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata

• i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata

  

(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna.

 

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 31. prosinca 2019. godine odnosno do iskorištavanja predviđenih financijskih sredstava.

 

(5) Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan program/projekt u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata/programa prijavljenih na Natječaj. Prijavitelji koje provode programe/projekte u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

 

(6) Prijavu projekta/programa na Natječaj može podnijeti Prijavitelj sa sjedištem na području Vukovarsko srijemske županije upisan u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija.

Ukoliko ogranak/podružnica ili drugi ustrojstveni oblik nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na Natječaj i njihove projekte/programe može prijaviti isključivo „središnjica“.

Prijavitelji moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (Narodne novine br. 74/14 i 70/17).

Svi Prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

 

Svi Prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko - srijemskoj županiji iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

 

Na Natječaj se ne mogu prijaviti:

• subjekti koji nisu registirani kao udruge s pravnom osobnošću i čije područje djelovanja statutom nije određeno za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata)

• udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu

• udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i ne vode transparentno  financijsko poslovanje

• ogranci, podružnice i drugi ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani  prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija

• udruge koje su u stečaju

• udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s  točkom 1.4. Uputa za prijavitelje

• udruge koje ne ispunjavaju ostale uvjete propisane u točki 2.1. Uputa za prijavitelje

 

(7) Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
  3. Preslika važećeg Statuta Prijavitelja
  4. Preslika Financijskog plana i Programa rada udruge za 2019. godinu
  5. Sporazum o partnerstvu ( ukoliko se projekt provodi u partnerstvu )
  6. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  7. Korisnici sredstava u 2018. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2018. godini (ukoliko nisu dostavili)

* - Za svaki projekt/program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr/.

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom ili osobno  na sljedeću adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA – Savjet branitelja župana Vukovarsko-srijemske županije

ŽUPANIJSKA br. 9

32 000 VUKOVAR

uz naznaku

Javni  natječaj -

  „Psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata i očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata“

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje i Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

Vukovarsko-srijemska županija će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izvješća te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelj dostavljati Županiji sukladno odredbama ugovora.

Prijavitelj s kojim Vukovarsko-srijemska županija zaključi ugovor o dodjeli sredstava za provođenje projekta obvezuje se da neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, te neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu, niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Vukovarsko-srijemska županija će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava uz pripadajuću zakonsku kamatu u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata, te očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

 

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektroničke pošte marinko.beljo@vusz.hr

 

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE :

Upute za prijavitelje

Odluka o raspisivanju natječaja

 

Obrasci za prijavu:

• obrazac opisa programa/projekta

• obrazac proračuna projekta

• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja ( dostavlja se prije potpisivanja ugovora )

 

Obrasci za provedbu:

obrazac ugovora

• obrazac opisnog izvješća

• obrazac financijskog izvješća

 

 

                        Ž U P A N:

                      Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokumenti

  Odluka o osnivanju povjerenstva za rješavanje prigovora 27. veljače 2019. 418,28 KB
  Obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstava 27. veljače 2019. 22,74 KB
  Odluka o osnivanju povjerenstva za procjenu 27. veljače 2019. 402,45 KB
  Obrazac ugovora 27. veljače 2019. 18,37 KB
  Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 27. veljače 2019. 18,09 KB
  Izjava o nekažnjavanju 27. veljače 2019. 11 KB
  Obrazac proračuna projekta 27. veljače 2019. 17,27 KB
  Obrazac opisa programa ili projekta 27. veljače 2019. 34,23 KB
  Upute za prijavitelje 27. veljače 2019. 977,88 KB
  Javni natječaj - psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata 27. veljače 2019. 2,2 MB
Vrh