Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1. viši stručni suradnik za socijalnu skrb – vježbenik  u Upravnom odjelu za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci .

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– VSS– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke bez radnog iskustva u struci

–  da kandidat nema radnog iskustva u struci

– aktivno poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

– potvrda HZZMO iz koje je vidljivo  da kandidat nema radnog iskustva u struci

– uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima – prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za  prijam vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-02/19-01/06

UR.BR.: 2196/1-04-19-1

U Vukovaru, 31. svibnja 2019. godine

PROČELNIK:

dr.sc, Darko Dimić, univ,spec.agr.