Javni poziv za ostvarivanje potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije 25. ožujka 2024. godine.

Javni poziv objavit će se sukladno Programu potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. – 2027. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/23). Ukupno planirana sredstva osigurana u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za navedeni Program za 2024. godinu iznosi 230.000,00 EUR-a

Vukovarsko-srijemska županija planira tijekom 2024. godine raspisati minimalno dva Javna poziva po navedenom Programu do iskorištenja raspoloživih sredstava planiranih u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

Potpora će se odobravati prihvatljivim korisnicima za već odrađene aktivnosti, odnosno prilikom prijave na Javni poziv Prijavitelji su obavezni priložiti račun o izvršenoj usluzi za aktivnost za koju se prijavljuju. Prihvatljivi troškovi sukladno uvjetima Javnog poziva su oni troškovi koji su nastali od 01. studenog 2023. godine do trenutka predaja zahtjeva na Javni poziv.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju sljedeći prijavitelji:

 • poljoprivredna gospodarstva Upisana u Upisnik poljoprivrednika pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Vukovarsko-srijemske županije.
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,
 • proizvođačke grupe, organizacije, klasteri registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, te organizacije koje su priznate ili su u proceduri priznavanja od strane Ministarstva poljoprivrede.
 • Lokalne akcijske grupe sa područja Vukovarsko-srijemske županije

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • provodi ih prihvatljiv Korisnik,
 • odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,
 • realiziraju se isključivo na području Vukovarsko-srijemske županije,
 • prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom
 • nisu realizirana kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s Prijaviteljem:
  • srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
  • vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava
  • te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
 • nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Vukovarsko-srijemske županije ili ostalih davatelja državnih potpora
 • prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
  • gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
  • bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s računa Korisnika (bankovni izvod)
  • kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i svih računa uključenih u kompenzaciju
  • cesija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o cesiji i dokaza o plaćanju tražbine cesionara cedentu (bankovni izvod)