Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

8. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

09. travnja 2018. god. (PONEDJELJAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagljaška 27 A

– Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice

– Izvješće Mandatnog povjerenstva

  IZVJESTITELJ: – Stjepan Abramović, predsjednik Povjerenstva

D N E V N I  R E D

 1.       Godišnje izvješće Plinare Istočne Slavonije d.o.o. za 2017. god.

IZVJESTITELJICA: – Marija Ratkić, direktorica

 2.      Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko – srijemsku županiju u 2017. godini

IZVJESTITELJ: – Velimir Osman, voditelj Službe za prać. i ubl. poslj. nepog. DHMZ

 3.      a) Izvješće o provedbi Programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god.

b) Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Vukovarsko – srijemske županije u 2018. godini

4.      a) Izvješće o provedbi Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini

b) Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko – srijemskoj županiji u 2018. godini

IZVJESTITELJICA po točki 3. i 4.: – Kata Krešić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo VSŽ

 5.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana/javna nabava vrijednosti veće od 300.000,00 kn

6.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar o energetskoj obnovi zgrade

IZVJESTITELJ po točki 5. i 6.: – Mato Puljić, pročelnik UO za zdravstvo i socijalnu skrb

7.      Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Pavica Filkovac, ravnateljica Zavoda

8.      a) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka osnovnih škola za 2018 god.

b) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2018. god.

9.      Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2018. god.

IZVJESTITELJICA po točki 8. i 9.: – Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje, sport, mlade i demografiju

 10.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. god.

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, pročelnica UO za turizam i kulturu

 11.    Prijedlog Odluke o radnim tijelima Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: – Gabrijel Galović, predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik

 12.    Prijedlog Odluke o istupanju Vukovarsko – srijemske županije iz udruge Hrvatski institut za lokalnu samoupravu

IZVJESTITELJICA: – Slavica Perković, pročelnica UO za poslove Županijske skupštine

 13.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Josip Đukić, pročelnik UO za pravne poslove i imovinu

 14.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Ilija Cota, ravnatelj RA

15.    Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2017. god.

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu

 16.    Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova/ica Kulturnog vijeća Vukovarsko – srijemske županije

17.    Prijedlog odluka o izboru članova/ica radnih tijela Županijske skupštine

IZVJESTITELJ po točki 16. i 17.: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

                  A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Dražen Milinković, dipl. ing.