REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

KLASA: 024-03/22-04/01

URBROJ: 2196-03-22-1

Vinkovci, 31. siječnja 2022.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/15., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21.), sazivam

7. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

10. VELJAČE 2022. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

 Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

            – Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2022. god., čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

2. Prijedlog programa demografskih mjera Vukovarsko-srijemske županije za 2022.

3. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2022.

IZVJESTITELJ po točkama 2. i 3.: – Mario Meštrović, v.d. pročelnika UO za sport, mlade i demografiju

4. Prijedlog programa javnih potreba iz područja zdravstva za 2022.

5. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2022.

6. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi VSŽ za 2022.

7. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u VSŽ za 2022.

8. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u VSŽ za 2022.

IZVJESTITELJ po točkama 4. do 8.: – Mato Puljić, v.d. pročelnika UO za zdravstvo i socijalnu skrb

9. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ za 2022.

IZVJESTITELJ: – Mario Adamović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za turizam i kulturu

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu

11. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području vukovarsko-srijemske županije za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

IZVJESTITELJI po točkama 10. i 11.: – Ivan Kubiček, tajnik Stožera civilne zaštite VSŽ

A K T U A L N I  S A T

                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.