REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/21-01/07

URBROJ: 2196/1-03-21-1

Vinkovci, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi      („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak,             123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21), sazivam

4. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

28. listopada 2021. (četvrtak) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

 vinkovcima, glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 3. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: – Marko Novoselac, predsjednik Mandatnog povjerenstva

  1. Prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2020. i u razdoblju siječanj-rujan 2021. na području Vukovarsko-srijemske županije te pregled mjera aktivne politike zapošljavanja s naglaskom na mjere za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) u 2020. i 2021.

IZVJESTITELJI: – Jasna Kolar i Dražen Jerković, predstojnici HZZ Područnih ureda Vukovar i Vinkovci

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci Broj: 7439/2/2021. od 28. rujna 2021.

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Vukovar

IZVJESTITELJICA: – Željka Rajković, ravnateljica Doma

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Vinkovci

IZVJESTITELJ: – Krešimir Markić, ravnatelj Doma

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok

IZVJESTITELJICA: – Darija Nikolić, ravnateljica Doma

  1. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2021.

IZVJESTITELJICA: – Mirjana Semenić Rutko, predsjednica Odbora za priznanja

  1. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad medicinskom i informatičkom opremom, te dizalima nabavljenim u sklopu Projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ – KK.081.1.02.0005
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornice Snježane Hrkač, dr.med.spec. pedijatar

IZVJESTITELJ po točkama 8. i 9.: – Mato Puljić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

  1. Prijedlog programa rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu s Prijedlogom financijskog plana

IZVJESTITELJ: – Slavko Grgić, predsjednik Savjeta mladih

  11. Prijedlog odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko – srijemske županije

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.