33. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

27. veljače 2017. god. (PONEDJELJAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

            Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice

D N E V N I  R E D

1. a) Financijski plan za 2017. god. i projekcije za 2018. i 2019. god. Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

b) Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. god.

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, ravnatelj Uprave za ceste

2. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2016. god.

IZVJESTITELJ: – Velimir Osman, voditelj Službe za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda DHMZ

3. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2019. godine  (CD)

IZVJESTITELJ: – Vladimir Smolčić, pomoćnik direktora EKO-SUSTAV-a d.o.o.

4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Ida Kuić, pročelnica UO za opće  poslove i imovinu

5. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god.

IZVJESTITELJ: – Viktor Lukačević, v.d. pročelnika Upravnog odjela za turizam i kulturu

6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2017. god.

7. a) Izvješće o provedbi Programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god.

b) Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. god.

8. a) Izvješće o provedbi Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2016.

b) Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2017. god.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana za provedbu postupka javne nabave

10. Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća:

a) Doma zdravlja Županja o osnivanju nove organizacijske jedinice-djelatnosti za palijativnu skrb u Županji, Dr. Franje Račkog 32

b) Doma zdravlja Vukovar o osnivanju ustrojstvene jedinice-služba za palijativnu skrb u Vukovaru, Sajmište 1

c) Doma zdravlja Vinkovci o osnivanju nove poslovne jedinice-djelatnost za palijativnu skrb u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 53

11. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za prijenos prava vlasništva nad nekretninom k.č. 1593/13 k.o. Vinkovci na Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu VSŽ o stjecanju prava vlasništva na nekretnini k.č. br. 1593/13 ZK uložak 431, k.o. Vinkovci

IZVJESTITELJ po točkama 6, 7, 8, 9, 10 i 11:- Mato Puljić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo

12. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016. god.

13. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2017. god. sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

IZVJESTITELJ po točkama 12 i 13: – Zdravko Kelić, zamjenik župana i načelnik Stožera

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Stari Jankovci za darovanje:

a) nekretnine k.č.br. 701 k.o. Stari Jankovci Općini Stari Jankovci

b) dijela nekretnine na k.č.br. 1647/52 u k.o. Stari Jankovci površine cca 500 m2 (40×12 m) Općini Stari Jankovci

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi Ilok za prijenos prava vlasništva nekretnine sa Škole na Republiku Hrvatsku

IZVJESTITELJICA po točkama 14 i 15: – Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

16. Informacija po raspravi i prijedlogu zaključka Odbora za pitanja i problematiku umirovljenika po nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama i uvođenja obveznog liječničkog pregleda za osobe starije od 65 godina

IZVJESTITELJ: – Mihajlo Tomašković, predsjednik odbora za pitanja i problematiku umirovljenika

17. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca Soljani

18. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za određivanje granica lovišta na području Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točkama 17 i 18: – Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

         A K T U A L N I  S A T                                                               

                                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                          Antun Žagar, ing. graf.