REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/21-01/01

URBROJ: 2196/1-03-21-1

Vinkovci, 08. veljače 2021. god.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak,   123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 2/20) sazivam

32. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

18. VELJAČE 2021. god. (ČETVRTAK) u 09.00 sati

u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

            – Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. a) Prijedlog statuta Vukovarsko-srijemske županije

b) Prijedlog poslovnika Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: – Gabrijel Galović, predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik

 1. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2021. god. i projekcije za 2022.-2023. god.

b) Prijedlog plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

 1. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2021. godinu, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2021. godinu – I. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za nabavu endoskopskog stupa za laparoskopije

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci za izgradnju zdravstvene ambulante u Vinkovcima – Novo Selo

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji  zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ  – Ispostava Vukovar II. faza

IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu

 1. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2021. godini
 2. Prijedlog odluke o minimalnom financijskom standardu, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu
 3. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu
 4. Prijedlog programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

IZVJESTITELJ po točkama 6., 7., 8. i 9.: – Mato Puljić, v.d. pročelnika UO za zdravstvo i socijalnu skrb 

 1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antun Gustav Matoš Tovarnik za prodaju nekretnine u vlasništvu Škole
 3. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje košarkaške dvorane na adresi H.D. Genschera 16/G Vinkovci, EKO-SUSTAVU d.o.o. za energetsku učinkovitost
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za stjecanje imovine i prihoda:

a) Poljoprivrednoj šumarskoj školi Vinkovci

b) Srednjoj školi Ilok

IZVJESTITELJICA po točkama 10., 11., 12. i 13: – Jadranka Mustapić Karlić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

 1. Prijedlog programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2023. godine
 2. Prijedlog programa razvoja i unapređenja slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2021.-2025. godine
 3. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva ZLATNO ZRNJE d.o.o.

IZVJESTITELJ po točkama 14., 15. i 16.: – Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog ispravka Dopune Odluke o poništenju Odluka o proglašenju zaštićenih područja Vukovarsko-srijemske županije
 2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

IZVJESTITELJ po točkama 17. i 18.: – Marko Dikonić, pročelnik UO za pravne i opće poslove

 1. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županije za 2020. godinu

b) Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. god. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

IZVJESTITELJ: – Ivan Kubiček, tajnik Stožera Civilne zaštite VSŽ

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.