Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 2/20) sazivam

31. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15. prosinca 2020. god. (UTORAK) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

            – Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu
 1. Prijedlog:

a) proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022.-2023. god.

b) odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

            IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Prijedlog plana pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2023. godine
 1. Prijedlog odluke o financijskoj pomoći Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

IZVJESTITELJ po točkama 3 i 4: – Mato Puljić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog:

a) odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za nabavu PCR dijagnostičkog sustava

b) odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz Tablice predmeta nabave za 2020. godinu – 7. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za dodatno zaduženje za financiranje projekta Support Life

IZVJESTITELJICA: – Darija Nikolić, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

 1. Prijedlog odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Hrvoje Čuljak, pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

 1. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2021. godini

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Program rada sa prijedlogom financijskog plana Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

IZVJESTITELJ: – Slavko Grgić, predsjednik Savjeta mladih

 1. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2021. godinu

IZVJESTITELJ: – Dražen Milinković, predsjednik Županijske skupštine

 1. Prijedlog:

a) odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije

b) odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije

c) odluke o razrješenju i izboru člana/ice Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež

IZVJESTITELJ: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.