Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ br. 2/20) sazivam

30. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

21. listopada 2020. god. (SRIJEDA) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

            – Usvajanje zapisnika s 29. sjednice

D N E V N I  R E D

  1. Izvješće o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

IZVJESTITELJ: – Božo Galić, župan

  1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu s Programom rada za 2020. godinu

IZVJESTITELJ: – Antun Jelić, predsjednik Vatrogasne zajednice

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Vinkovci-Ireni Pavličić, dr.med.dent.
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vinkovci

IZVJESTITELJ po točkama 3. i 4.: – Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

  1. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

IZVJESTITELJ: – Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

  1. Prijedlog programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Marko Dikonić, pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove

  1. Odluka o prijedlogu kandidata za člana i zamjenika člana u Vijeću za Domovinski pijetet, mir i razvoj

IZVJESTITELJ: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.