Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-  pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske   županije broj 2/20) sazivam

27. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

04. lipnja 2020. god. (četvrtak) u 09.00 sati

u gradskom kazalištu „joza ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2

            – Usvajanje zapisnika s 26. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvješće o radu župana za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

IZVJESTITELJ: – Božo Galić, župan

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2020.-2023.

IZVJESTITELJ po točkama 2. do 4.: – Zdravko Kelić, načelnik Stožera civilne zaštite VSŽ

 1. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2019. godini

            IZVJESTITELJ: – Velimir Osman, voditelj Sam. službe za praćenje i ublaž. posljedica nepogoda DHMZ

 1. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini

IZVJESTITELJ- Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za razdoblje  od 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. godine

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

 1. a) Godišnje izvješće Plinare istočne Slavonije d.o.o. za 2019. godinu s financijskim izvještajima te Izvješćem neovisnog revizora

b) Prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti za 2019. godinu Plinare istočne Slavonije d.o.o.

IZVJESTITELJICA: – Marija Ratkić, direktorica PIS-a

 1. Izvješće o radu i poslovanju OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: Vesna Bosanac, ravnateljica

 1. Izvješće o radu i poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci za 2019. godinu

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj

 1. a) Izvješće o radu Doma zdravlja Vinkovci za 2019. godinu

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci za kupovinu nekretnine u Vinkovcima, K. Zvonimira 53b, k.č.br. 1258/2 k.o. Vinkovci

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj

 1. Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vukovar u 2019. godini

IZVJESTITELJ: – Ante Lohinski, ravnatelj

 1. Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Županja u 2019. godini

IZVJESTITELJICA: – Luca Lešić, ravnateljica

 1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo VSŽ za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: – Kata Krešić, ravnateljica

 1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu VSŽ za 2019. godinu

IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2020.

IZVJESTITELJ: – Darko Dimić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb

 1. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja Razvojne strategije VSŽ za razdoblje do 2020. godine

      IZVJESTITELJICA: – Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci za osnivanje      prava služnosti u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje

 1. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za ostale kaznene predmete    Županijskog suda u Vukovaru

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Vukovaru

      c) Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika/ce Općinskog suda u Vukovaru

 1. Prijedlog odluka o poništenju:

      a) odluka o imenovanju članova/ica upravnog vijeća Doma zdravlja   Vinkovci

      b) Odluke o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar

      c) Odluke o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja

      d) Odluke o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo VSŽ

      e)  odluka o imenovanju članova/ica upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu VSŽ

IZVJESTITELJ po točkama 19. i 20.: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.