Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

25. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

20. veljače 2020. god. (ČETVRTAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

            – Usvajanje zapisnika s 24. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: – Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radnici Doma zdravlja Vukovar Renati Aleksa Vuković, dr. med.

IZVJESTITELJ: – Ante Lohinski, ravnatelj DZ Vukovar

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Vinkovci za nabavu predmeta nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kn

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

 1. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana o nabavi:

a) jednog endoskopskog stupa

b) jednog laparoskopskog stupa

c) jednog stupa za artoskopije

d) jednog UZV aparata sa 4 sonde

e) jedne RTG 3D snimaone

sa financiranjem iz decentraliziranih sredstava u 2020. i 2021. godini

IZVJESTITELJICA: – Vesna Bosanac, ravnateljica OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

 1. Prijedlog odluka za financiranje nabave opreme za potrebe OŽB Vukovar i bolnice hrvatskih veterana iz decentraliziranih sredstava kroz dvije godine:

a) jednog endoskopskog stupa

b) jednog laparoskopskog stupa

c) jednog stupa za artoskopije

d) jednog UZV aparata sa 4 sonde

e) jedne RTG 3D snimaone 

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2020. godini
 2. Prijedlog Programa javnih potreba iz područja zdravstva za 2020. godinu

IZVJESTITELJ po točkama 5., 6. i 7.: – David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

 1. Prijedlog Odluke o minimalnom financijskom standardu, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. g
 2. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu

IZVJESTITELJ po točkama 8. i 9.: – Darko Dimić, pročelnik UO za socijalnu skrb

 1. Prijedlog Zaključka o potpori donošenja odluke o izradi intervencijskog plana ili drugog prikladnog modela financiranja razvojnih aktivnosti za novu financijsku perspektivu za područje bivše općine Vukovar

IZVJESTITELJICA: – Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj 

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, pročelnica UO za turizam i kulturu

 1. a) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vukovarsko-srijemske županije

b) Prijedlog Poslovnika Županijske skupštine

IZVJESTITELJ: – Gabrijel Galović, predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik

 1. Prijedlog odluka o:

a) Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Vukovarsko srijemske županije za 2017. godinu

b) Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Vukovarsko srijemske županije za 2018. godinu

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2021. godine (CD)

IZVJESTITELJ po točkama 13. i 14.: – Hrvoje Čuljak, pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu
 2. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica društva Vodoprivreda Vinkovci d.d.

IZVJESTITELJ po točkama 15. i 16.: – Marko Dikonić, pročelnik UO za pravne i opće poslove

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije
 2. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima
 3. a) Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za ostale kaznene predmete Općinskog suda u Vukovaru

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru

 1. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednice Odbora za promet i veze

IZVJESTITELJ po točkama 17., 18., 19. i 20.: – Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 1. a) Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika i osoba s ovlaštenjima i odgovornostima za upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom (glavnih rukovoditelja, viših rukovoditelja i rukovoditelja) te uprava trgovačkih društava i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

b) Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Tomislav Panenić, u ime Kluba nezavisnih vijećnika

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.