REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/24-01/10                                        

URBROJ: 2196-03-24-1

Vinkovci, 13. svibnja 2024.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), sazivam

25. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

23. svibnja 2024. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 24. sjednice

D N E V N I  R E D

1. Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, izvješće za 2023.

   IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

   2. Godišnji izvještaj o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2023. godini

    IZVJESTITELJ: – Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a

    3. a) Izvješće o radu i poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci za 2023. godinu

     IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

     b) Izvješće o radu Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za 2023. godinu

     IZVJESTITELJ: – Marko Dikonić, predsjednik Upravnog vijeća

     4. a) Godišnje izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za 2023. godinu

      IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

      b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci za 2023. godinu

      IZVJESTITELJ: – Mario Naglić, predsjednik Upravnog vijeća

      5. a) Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vukovar za 2023. godinu

       IZVJESTITELJ: – Zvonimir Gvozdanović, ravnatelj DZ Vukovar

       b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar za 2023. godinu

       IZVJESTITELJ: – Ivica Šuvak, predsjednik Upravnog vijeća

       6. a) Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Županja u 2023. godini

        IZVJESTITELJICA: – Luca Lešić, ravnateljica DZ Županja

        b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja za 2023. godinu

        IZVJESTITELJ: – Damir Parmać, predsjednik Upravnog vijeća

        7. a) Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo VSŽ za 2023. godinu

         IZVJESTITELJICA: – Kata Krešić, ravnateljica Zavoda

         b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo VSŽ u 2023. godini

         IZVJESTITELJ: – Mladen Karlić, predsjednik Upravnog vijeća

         8. a) Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu VSŽ za 2023. godinu

          IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj Zavoda

          b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu VSŽ u 2023. godini

          IZVJESTITELJICA: – Mirna Krajina-Andričević, predsjednica Upravnog vijeća

          9. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2023. godinu

           IZVJESTITELJICA: – Gordana Trifunović, ravnateljica Doma

           10, Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar za 2023. godinu

            IZVJESTITELJICA: – Željka Rajković, ravnateljica Doma

            11. a) Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za 2023. godinu

             b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

             c) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

             IZVJESTITELJICA. – Darija Nikolić, ravnateljica Doma

             12. Prijedlog odluke o razrješenju mrtvozornice Danice Perić, mag. med. techn.

              IZVJESTITELJ: – Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

              13. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Vukovarsko-srijemske županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

              14. a) Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja Blata-Cerna za 2024. godinu

               b) Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja Sopot za 2024. godinu

               c) Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja Lipovac za 2024. godinu

               d) Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja Ervenica za 2024. godinu

               IZVJESTITELJICA: – Magdalena Parat, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu

               15. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za financiranje tekućih izdataka, investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2024. godini

               16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za financiranje tekućih izdataka, investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i Učeničkog doma u 2024. godini

                IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

                17. a) Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

                 b) Prijedlog rješenja o razrješenju sutkinje porotnice Općinskog suda u Vinkovcima

                 IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

                                         A K T U A L N I  S A T

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                                          Dražen Milinković, dipl. ing.