REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/24-01/04                                                    

URBROJ: 2196-03-24-1

Vinkovci, 23. veljače 2024.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi             („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-            pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-            srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), sazivam

24. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

07. ožujka 2024. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 23. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije „Vinkovci-sjever“

IZVJESTITELJICA: – Jasna Kopić, rukovoditeljica Sektora za javnu vodoopskrbu i odvodnju VVK

 1. Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA: – Ivana Cindrić, predsjednica Savjeta mladih

 1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

IZVJESTITELJICA: – Tamara Kalistović, pročelnica UO za turizam i kulturu

 1. Prijedlog programa javnih potreba iz područja zdravstva za 2024. godinu
 2. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2024. godini
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Županja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu sustava za pripremu vode na dijalizi
 4. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. god.
 5. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024.
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja o davanju u zakup poslovnog prostora radniku DZ Županja Ivani Ćurković, dr. med. dent., spec. ortodoncije

IZVJESTITELJ po točkama 4. do 9.: – Mario Adamović, pročelnik UO za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu
 2. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 3. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje od 2024. – 2027. godine

IZVJESTITELJ : – Ivan Kubiček, tajnik Stožera CZ

 1. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu
 2. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Blata-Cerna“ za 2024. godinu
 3. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Sopot“ za 2024. godinu
 4. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Ervenica“ za 2024. godinu
 5. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Lipovac“ za 2024. godinu
 6. Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini
 7. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci

IZVJESTITELJICA po točkama 13. do 19.: – Magdalena Parat, pročelnica UO za poljoprivredu

 1. Prijedlog odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, pročelnica UO za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Ekonomske škole Vukovar
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Obrtničko-industrijskoj školi Županja, Gimnaziji Županja i Tehničkoj školi Županja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu škola
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti HEP – d. o. o. Zagreb – Elektra Vinkovci za osnivanje prava služnosti za izgradnju tri nove podzemne mreže na nekretnini u vlasništvu Osnovne škole Josipa Lovretića Otok
 4. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

IZVJESTITELJICA po točkama 21. do 24.: – Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije
 2. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju poslovnog udjela Vukovarsko-srijemske županije u trgovačkom društvu Geotermalni izvori d.o.o.

IZVJESTITELJ: – Marko Šokčević, u ime pročelnika UO za pravne i opće poslove

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

                        A K T U A L N I  S A T

                                                                                                                        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                         Dražen Milinković, dipl. ing.