REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/23-04/09                                                                           

URBROJ: 2196-03-23-1

Vinkovci, 04. prosinca 2023.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko- srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), sazivam

23. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

14. prosinca 2023. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 21. sjednice

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

2. a) Prijedlog proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. i projekcije za 2025.-2026. godinu

b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

IZVJESTITELJICA po 1. i 2. točki: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

3. a) Prijedlog višegodišnjeg plana uravnoteženja za proračunske korisnike-zdravstvene ustanove u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2024.-2026. godine

b) Prijedlog višegodišnjeg plana uravnoteženja financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S-ustanove socijalne skrbi u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2024.-2026. godine

IZVJESTITELJ: – Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

4.a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2024. te projekcije za 2025. i 2026. godinu

b) Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu

IZVJESTITELJ: – Hrvoje Čuljak, ravnatelj Uprave za ceste

5. Prijedlog programa demografskih mjera Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

6. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

IZVJESTITELJ po 5. i 6. točki: – Mario Meštrović, pročelnik UO za sport, mlade i demografiju

7. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za općine i gradove na području vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Tamara Kalistović, pročelnica UO za turizam i kulturu

8. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županu Vukovarsko-srijemske županije za izdavanje bjanko zadužnica EKO-SUSTAVU d. o. o.

IZVJESTITELJ po 8. i 9.: – Marko Šokčević, u ime pročelnika UO za pravne i opće poslove 

10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja županu za poduzimanje pravnih radnji za stjecanje prava vlasništva Vukovarsko-srijemske županije na nekretnini k. č. br. 2909/5 k. o. Ilok

11.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Vinkovci o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenom radniku DZ Vinkovci – Tihani Galić, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije

12.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

13. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika, vozila i opreme te načinu korištenja prostora za potrebe obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza zaključenog između Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije  i DZ Vinkovci

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika, vozila i opreme te načinu korištenja prostora za potrebe obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza zaključenog između Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije  i DZ Vukovar

c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika, vozila i opreme te načinu korištenja prostora za potrebe obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza zaključenog između Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i DZ Županja

IZVJESTITELJ po 10., 11., 12. i 13. točki: – Mario Adamović, pročelnik UO za zdravstvo i socijalnu skrb

14. Prijedlog odluke o donošenju revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Ivan Kubiček, tajnik Stožera CZ

15. Izvješće o realizaciji godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja Blata-Cerna za 2023. godinu 

16.Izvješće o realizaciji godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja Sopot za 2023. godinu

17. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

IZVJESTITELJICA po 15., 16. i 17. točki: – Magdalena Parat, pročelnica UO za poljoprivredu

18. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: – Slavica Perković, tajnica Županijske skupštine

19. Prijedlog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije

20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

IZVJESTITELJ po 19. i 20. točki: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

21. Prijedlog plana rada Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

IZVJESTITELJ: – Dražen Milinković, predsjednik Županijske skupštine

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.