REPUBLIKAHRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKAŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/19-01/08

URBROJ: 2196/1-03/1-19-1

Vinkovci, 14. listopada 2019. god.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne  novine“  br. 33/01,  60/01,  129/15,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

21. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

24. LISTOPADA 2019. GOD. (ČETVRTAK) U 09.00 sati

U VELIKOJ ŽUPANIJSKOJ VIJEĆNICI U

VUKOVARU, ŽUPANIJSKA 9

– Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice

D N E V N I R E D

1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije od I.-VI. mj. 2019. god.

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

3. Izvješće o blokadi-zapljeni novčanih sredstava sa računa Opće županijske bolnice Vinkovci u razdoblju srpanj-kolovoz 2019. godine

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o proširenju djelatnosti

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije o usklađivanju djelatnosti

IZVJESTITELJICA: – Kata Krešić, ravnateljica ZZJZ VSŽ

6. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja o davanju u zakup poslovnog prostora radnicima DZ Županja:

a)   Ernestini Šabanović, dr. med. spec. pedijatrije

b)   Goranu Cvijanoviću, dr. dent. med.

IZVJESTITELJICA: – Luca Lešić, ravnateljica DZ Županja

7. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar o davanju u zakup poslovnog prostora radnicima DZ Vukovar:

a)   Senki Grbatinić Zorić, dr. med. spec. pedijatrije

b)   Suzani Šumberac Šaravanja, dr. med. spec. med. rada i športa

c)   Meliti Mijić, dr. med. spec. obiteljske medicine

d)   Jeleni Jančić, dr. med. spec. obiteljske medicine

e)   Sameru Mohamedu Chammaeu, dr. med. dent.

f)   Nizaru Shoukry, dr. med. dent.

g)   Slađani Miljković, dr. med. dent.

h)   Sanji Medvedović, dr. med. dent.

i)   Iris Šuvak, dr. dent. med.

j)   Saši Popadiću, dr. med. dent.

IZVJESTITELJ: – Ante Lohinski, ravnatelj DZ Vukovar

8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Vukovarsko- srijemske županije (CD)

IZVJESTITELJ: – Zdravko Kelić, načelnik Stožera civilne zaštite VSŽ

9. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

IZVJESTITELJICA: – Lea Dubravčević, predsjednica Savjeta mladih

10. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini

IZVJESTITELJ: – Mato Landekić, predsjednik Odbora za priznanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.