REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/19-01/07

URBROJ: 2196/1-03-19-1 

Vinkovci, 29. kolovoza 2019. god.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

20. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

10. RUJNA 2019. god. (UTORAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, GLAGOLJAŠKA 27A

 – Usvajanje zapisnika s 19. sjednice

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

2. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije u 2018. godini

IZVJESTITELJICA: – Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

3. Prijedlog Odluke o prodaji dionica Vodoprivreda Vinkovci d.d. u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Marko Dikonić, pročelnik UO za opće poslove

4. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJI: – direktori turističkih zajednica sa područja VSŽ

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Opće županijske bolnice Vinkovci

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ilok

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za nabavu medicinske opreme u sklopu projekta Support Life

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji odjela 4. za smještaj korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Ilok oboljelih u terminalnoj fazi, te ugradnja bolničkog dizala

IZVJESTITELJICA po točkama 6., 7. i 8.: – Darija Nikolić, ravnateljica

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Obrtničko-industrijskoj školi Županja za darovanje nekretnine Gradu Županji

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica UO za obrazovanje

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: – Marko Dikonić, pročelnik UO za opće poslove

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika

IZVJESTITELJ: – David Vlajčić, pročelnik UO za zdravstvo

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.